Uppsnabbat från regionstyrelsen den 26 april 2022

2022-04-26 Pressmeddelande

Prognos om plus 331 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos, enligt balanskravsresultat, uppgår till plus 331 miljoner kronor efter mars månad. Detta är exakt samma prognos som månaden innan.

Det är 125 miljoner kronor bättre än budgeterat årsresultat. Den positiva avvikelsen beror främst på högre skatteintäkter och generella statsbidrag med 310 miljoner kronor, vilket beror på en snabbare återhämtning av ekonomin och högre ersättning inom utjämningssystemet.

Region Uppsalas finansnetto påverkas negativt av en värdeminskning av regionens medelsportföljer med 203 miljoner kronor. Den orealiserade värdeminskningen exkluderas dock i det prognostiserade balanskravsresultatet.

Riktade statsbidrag på 67,6 miljoner kronor fördelas

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen fördelningen av 67,6 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Pengarna går till tillfälliga insatser inom områdena tillgänglighet, livmoderhalscancer, kvinnors hälsa, fler vårdplatser, läkarkompetens inom äldrevården, smittspårning, vaccination av flyktingar och civilt försvar.

Bakgrunden är att staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) varje år fattar överenskommelser inom flera områden. Dessa fattas efter det att Region Uppsalas regionplan och budget redan är beslutad, och därför behöver Region Uppsala fördela om och satsa medel på insatser som inte redan finns i budgeten för 2022.

Av beslutet som regionstyrelsen fattade framgår bland annat att statsbidraget Fler vårdplatser kommer att fördelas utifrån kommande anvisningar från Socialstyrelsen. Region Uppsala får totalt 16 miljoner kronor. 2,5 miljoner kronor fördelas för att påbörja satsningar med att utrota livmoderhalscancer. 3,4 miljoner kronor fördelas inom Kvinnors hälsa och förlossningsvården, för att motverka könsstympning samt att förbättra omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Inom området förbättrad tillgänglighet fördelas 12,8 miljoner kronor till verksamheter som bidrar till att förbättra väntetiderna och har en hög måluppfyllelse av vårdgarantin. Pengarna kommer att fördelas i efterhand, och gälla både verksamheter i Region Uppsalas egen regi och privat verksamhet.

Insatser för Läkarkompetens inom äldrevården innebär åtgärder på 7,8 miljoner kronor. Inom överenskommelsen om vaccinering mot covid-19 finns medel avsatta för smittspårning och utbrottshantering. 9,9 miljoner kronor fördelas under förutsättning av att Region Uppsala erhåller denna finansiering, men här saknas ännu konkreta besked. Här finns även en tilläggsöverenskommelse om vaccination av flyktingar från Ukraina, totalt fördelas 0,9 miljoner kronor för detta ändamål.

När det gäller insatser som ska främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvården har Region Uppsala ansökt om 26,8 miljoner kronor. Detta både för egna verksamheter och för privata utförare. Besked om vilka projekt som beviljas kommer från Socialstyrelsen under våren.

Överenskommelserna inom civilt försvar ska stärka regionens krisberedskapsplanering. Här ligger föreslagna åtgärder inom området på 14,3 miljoner kronor.

(S) lämnade ett särskilt yttrande.

Initiativ om bonus till personalen avslogs

I mars inkom Neil Ormerod (V) och Salima Korshed (V) med ett initiativ om att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på hur personalens ansträngningar under pandemin kan uppmärksammas med en bonus, bonusen skulle finansieras med medel från Region Uppsalas ekonomiska överskott för år 2021.

Vid sitt möte avslog regionstyrelsen initiativet. Enligt svaret består Region Uppsalas ekonomiska överskott år 2021 på engångsintäkter. Räknas engångsposter bort hamnar Region Uppsala på en resultatnivå på två procent av skatter och statsbidrag, vilket är den nivå regionen bör ligga på. Det goda resultatet har dock använts som medel till resultatutjämningsreserven och till att tidigarelägga investeringar, vilket bidrar till bestående förändringar.

Svaret poängterar också att andra insatser har gjorts. Bland annat nämns att de som frivilligt flyttat semesterveckor fått 9 000 till 12 000 kronor per flyttad semestervecka. Under stora delar av pandemin har extra ersättning utgått med 135 kronor per timme för vardagspass och 160 kronor per timme för natt- och helgpass. När medarbetare tvingats till förflyttning har restid även utgått för restid, resor och parkering. För år 2022 har 5 miljoner kronor anslagits till insatser som ska bidra till medarbetarnas återhämtning.

(V) reserverade sig mot beslutet. 

Initiativ om solidaritet med Ukraina besvarades

I mars inkom Neil Ormerod (V) och Sahlima Korshed (V) med ett initiativ om solidaritet med Ukrainas befolkning. I initiativet föreslås ett antal åtgärder kring bistånd och hjälpinsatser.

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen svaret, som är en genomgång av vad som sker från bland annat Region Uppsalas sida. Exempelvis det arbete som pågår för att kunna erbjuda flyktingar från Ukraina hälso- och sjukvård, hälsoundersökningar, vaccinationer och tandvård.

Region Uppsala har också lämnat ett underlag till Socialstyrelsen om vad regionen kan bistå med när det gäller vårdartiklar och läkemedel till Ukraina. Samtliga regioner i Sverige har även genom Sveriges kommuner och regioner (SKR), tillsammans med Socialstyrelsen, enats om en gemensam inriktning för att kunna stötta Ukraina på bästa sätt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Med denna genomgång ansågs initiativet besvarat.

Strategi för digital infrastruktur antagen

Vid sitt möte antog regionstyrelsen Strategi för digital infrastruktur i Uppsala län 2022 – 2030. Digital infrastruktur är ett begrepp som innefattar all fysisk infrastruktur som möjliggör olika bredbandsuppkopplingar, både fast och mobilt bredband.

De regionala målsättningarna för bredband som lyfts fram i strategin finns även som indikatorer i den regionala utvecklingsstrategin, samt som mål i Regionplan och budget 2022–2024. De ligger i linje med de nationella målsättningarna. Som mål nämns exempelvis att år 2025 bör hela Uppsala län ha tillgång till snabbt bredband, och 98 procent bör ha tillgång till 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet.

Strategin syftar till att ge en ram och en riktning för utvecklingsarbetet 2022–2030.