Uppsnabbat regionfullmäktige 27 april

2022-04-27 Pressmeddelande

Framtidsinvesteringar på 135 miljoner kronor beslutade

Regionfullmäktige beslutade att göra extra satsningar under 2022 om sammanlagt 135 miljoner kronor. Satsningen omfattar följande områden:

 • Digital arbetsmiljö (32 miljoner kronor)
 • Rutinkirurgiskt centrum i Enköping (50 miljoner kronor)
 • Akademiska sjukhusets akutmottagning (40 miljoner kronor)
 • Väderskydd till kollektivtrafiken (7 miljoner kronor)
 • Natursatsning på Wikområdet (5 miljoner kronor).

Länsplanen för regional transportinfrastruktur godkänd

Regionfullmäktige godkände länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033.

Länsplanen för regional transportinfrastruktur görs på uppdrag av staten, och är en del av den långsiktiga ekonomiska planeringen av Sveriges transportinfrastruktur, tillsammans med Trafikverkets nationella plan. Länsplanen gäller för tolv år, men revideras vart fjärde år. Uppsala län har en ekonomisk ram på drygt 1,9 miljarder kronor för åren 2022 – 2033.

I den plan som nu har godkänts ingår bland annat utbyggnad och slutförande av väg 288 Gimo-Börstil, utbyggnad av väg 55 Uppsala-Enköping på sträckorna Örsundsbro-Kvarnbolund och Enköping-Litslena samt en gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge. Medel avsätts också för att förstärka tillgängligheten till befintliga och nya stationer kopplat till utbyggnaden av fyra spår på Ostkustbanan Uppsala-länsgränsen (Myrbacken).

Länsplanen kommer att skickas till regeringen som fattar beslut om definitiva ramar för länsplanen och innehåll i den nationella planen. Därefter ska länsplanen fastställas i regionfullmäktige.

(SD) yrkade på att ärendet skulle återremitteras. Detta avslogs. (MP) lämnade ett eget förslag till länsplan. Detta avslogs. (V) lämnade flera ändrings- och tilläggsyrkanden. Dessa avslogs. (SD) yrkade på att hela ärendet skulle avslås. Detta avslogs. (MP), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för sina yrkanden.

Beslut fattat om programarbete för spårvägsdepå

Regionfullmäktige beslutade att ett programarbete för en spårvägsdepå för Uppsala spårväg ska genomföras. Programarbetet startar under förutsättning att Uppsala kommun fattar genomförandebeslut för spårväg. Kostnaden för programarbetet får uppgå till 50 miljoner kronor. Den totala kostnaden för spårvägsdepån beräknas till 800 miljoner kronor.

(SD) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.

Region Uppsalas årsredovisning för 2021 godkänd

Region Uppsala gjorde under 2021 ett plusresultat på 1,05 miljarder kronor. Efter balanskravsjusteringar och avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår balanskravsresultatet till 548 miljoner kronor. Det framgår av årsredovisningen.

I revisionsberättelsen konstaterade Region Uppsalas revisorer att regionens verksamhet och ekonomi har påverkats av pandemin både i form av ökade kostnader och minskade intäkter. Pandemin har påverkat möjligheterna att uppnå de mål som fullmäktige har beslutat om. Sammantaget bedömer revisorerna att Region Uppsala har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för Region Uppsala för 2021 samt underskotten för sjukhusstyrelsen, trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och kulturnämnden och beslutade att 500 miljoner kronor av resultatet ska avsättas till resultatutjämningsreserven.

(V) lämnade ett yrkande på att 200 miljoner kronor ska öronmärkas för en personalbonus. Detta avslogs.

Pandemin påverkade miljöarbetet

Pandemin har påverkat Region Uppsalas miljöarbete under 2021. Det framgår av miljöredovisningen för 2021, som redovisades vid regionfullmäktiges sammanträde.

Majoriteten av de 35 detaljerade målen uppnåddes. Det gällde bland annat målen om minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor, energianvändning, andelen ekologiska livsmedel, livsmedel producerade med etiska/sociala krav och målet om ekologiska textiler. Några mål gick åt fel håll och den totala uppmätta klimatpåverkan från verksamheterna ökade med 23 procent under året. Bland annat ökade utsläppen från lustgas, kollektivtrafik och värmeanvändning.

(V) lade ett tilläggsyrkande, bland annat om att Region Uppsalas styrelser och nämnder får i uppdrag att förstärka arbetet för att säkerställa att Region Uppsalas klimatpåverkan år 2022 minskas. Detta avslogs.

Region Uppsalas kulturplan 2023-2026 fastställd

Regionfullmäktige fastställde Kultur i hela länet-hela livet, Region Uppsalas kulturplan 2023-2026.

Kulturplanen beskriver de prioriteringar som regionen vill göra när det gäller regional kulturverksamhet som ska få statligt stöd, prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna.

Planen har tagits fram i samverkan med länets kommuner och i dialog med kulturinstitutioner och det fria professionella kulturlivet och civilsamhället.

Strategi för digitalisering antagen

Region Uppsala har sedan tidigare en strategi för digitalisering. Den har nu reviderats. Ändringarna gäller främst anpassningar till den nya styrmodellen som har införts. Regionfullmäktige beslutade att anta den reviderade strategin.

Reviderad förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg godkänd

Regionfullmäktige beslutade att godkänna förbundsordningen för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundsförordningen har reviderats, bland annat efter påpekanden från revisorerna.

Upptagande av lån för Gamla Uppsala Buss

Gamla Uppsala Buss får uppta ett lån om högst 110 miljoner kronor för att finansiera planerade investeringar i bussar. Det beslutade regionfullmäktige. Investeringsplanen för 2022 omfattar tolv el-ledbussar och tre biogas-ledbussar för stadstrafiken i Uppsala.

Valärenden

Regionfullmäktige beslutade om flera valärenden. Bland befriades Jenny Lundström (MP) från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt som 1:e vice ordförande/ledamot i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Avsägelsen sker på egen begäran. Erik Apel (MP) träder in som 1:e vice ordförande/ledamot i nämnden.

Interpellationer besvarade

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämnen:

 • Vård till ukrainska flyktingar
 • Vårdcentrum i Enköping
 • Region Uppsalas arbetsmiljöskuld
 • Situationen på Akutmottagningen
 • Folke Bernadotte regionhabilitering
 • Privatiseringar inom Lasarettet i Enköping
 • Mälartågstrafik mellan Uppsala och Stockholm

Interpellationerna och svaren finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Länkar