Vårdcentrum Tierp Älvkarleby invigdes

2022-08-24 Pressmeddelande

Under onsdagen invigdes Vårdcentrum Tierp Älvkarleby i samband med att en ny närvårdsenhet öppnade i Tierp. Det är det första vårdcentrumet i Uppsala län. Vid invigningen närvarade representanter från Region Uppsala, samt Tierp och Älvkarleby kommuner.

Björn-Owe Björk (KD), Emilie Orring (M), Göran Stiernstedt (utredare), Malena Ranch (MP) och Malin Sjöberg-Högrell (L) klipper bandet.

Björn-Owe Björk (KD), Emilie Orring (M), Göran Stiernstedt (utredare), Malena Ranch (MP) och Malin Sjöberg-Högrell (L) klipper bandet.

- Det här ett viktigt steg i arbetet med att skapa en nära och tillgänglig vård i Uppsala län med patienten i centrum. Detta är bara början, vi har avsatt utökade medel för att bygga ut den nära vården i hela länet, säger Emilie Orring (M), ordförande i regionstyrelsen.

Invigningen i sig innebär inte att arbetet med vårdcentrumet är färdigt. Utvecklingen av vårdcentrumet kommer att fortsätta både lokalt och länsövergripande. Det pågår ett antal andra projekt inom Effektiv och nära vård, till exempel äldremottagningar, stegvis vård vid psykisk ohälsa och inom digitalisering, som kommer att erbjudas i hela länet när dessa är färdiga.

Ett vårdcentrum är också en samarbetsform som inkluderar även andra parter än Region Uppsala (se fakta om vårdcentrum). Region Uppsala har en samordnande roll, men alla som medverkar är viktiga för att kunna erbjuda invånarna i Tierp och Älvkarlebys kommuner goda möjligheter till hälsa, vård och service.

- Det känns mycket glädjande att vi nu kan inviga Vårdcentrum Tierp Älvkarleby. Det blir en viktig nod där kommunerna och Region Uppsala bättre kan samverka kring hälsofrämjande åtgärder och samordnad nära vård, vilket bidrar till att fler patienter kan få en god och trygg vård närmare hemmet, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen

Den nya närvårdsenheten i Tierp har 18 vårdplatser. På närvårdsenheten kan till exempel multisjuka äldre läggas in och erbjudas vård dygnet runt. Till att börja med kommer det att bedrivas dagvård. Vinsterna med detta är bland annat att patienterna får en mer samordnad vård och att de slipper resa längre än nödvändigt, samt att akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala avlastas.

Fakta - vad är ett vårdcentrum:

Vårdcentrum är en del av omställningen Effektiv och nära vård 2030, där målet är att utveckla ett nytt mindre sjukhustungt hälsosystem, som bättre ska motsvara invånarnas behov och bidra till god hälsa och jämlik vård i länet. Ett vårdcentrum kan beskrivas som en sambandscentral för vård där det finns tillgång till närvårdsplatser, och viss specialistvård som till exempel barnmedicin, geriatrik, psykiatri och röntgen. Ett vårdcentrum omfattar också den kommunala och regionala primärvården. I uppdraget ingår även att förebygga ohälsa i befolkningen.

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72 Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande: 076 – 495 03 11 Monica Ulfsdotter Pettersson, Verksamhetsområdeschef Tierp: 076 – 720 08 54

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), Emilie Orring (M), Göran Stiernstedt (utredare), Malena Ranch (MP) och Malin Sjöberg-Högrell (L) klipper bandet.

Björn-Owe Björk (KD), Emilie Orring (M), Göran Stiernstedt (utredare), Malena Ranch (MP) och Malin Sjöberg-Högrell (L) klipper bandet.

Ladda ner bild