Vårdutbudet vid Vårdcentrum Enköping-Håbo ska utredas

2022-08-30 Pressmeddelande

En utredning av invånarnas behov av vård i Enköpings och Håbo kommuner, och en precisering av vårdutbudet vid Vårdcentrum Enköping-Håbo ska genomföras. Detta beslöt regionstyrelsen vid dagens möte. En återrapport ska ges till regionstyrelsen i april 2023. Dessutom ska en förstudie kring Vårdcentrum Enköping-Håbo genomföras, här ska en återrapport ges till regionstyrelsen i december 2022.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Förstudien handlar i grunden om lokalförsörjning, eftersom det även sker andra förändringar i samband med att Lasarettet i Enköping går mot att bli ett rutinkirurgiskt centrum. För att samordna behoven av såväl vårdcentrum som sjukhusvård i länet föreslås en samordnad förstudie, som tar ett samlat grepp såväl om vårdcentrumet som Lasarettet i Enköpings roll.

- Invigningen av vårdcentrum Tierp Älvkarleby i förra veckan är bara början. Nu går vidare med att flytta ut mer specialistvård i hela Uppsala län. Detta är en viktig del i vårt arbete att skapa en nära och mer tillgänglig vård med patienten i centrum, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Tre vårdcentrum i länet befinner sig redan i genomförandefas - Vårdcentrum Tierp-Älvkarleby, Centrala Uppsala och Östhammar. Vad gäller Enköping-Håbo startar nu alltså en utredning kring invånarnas behov av vård i Enköpings och Håbo kommuner, och en precisering av vårdutbudet vid vårdcentrum i samverkan med berörda kommuner. Den behovsanalys som genomfördes under 2019 behöver uppdateras och fördjupas. Enligt handlingarna är det önskvärt att en vårdcentral med ansvar för samordning, jourverksamhet, röntgen och närvårdsplatser finns i nära anslutning till verksamheter inom Lasarettet i Enköping.

- Det är positivt att vi nu kan initiera arbetet med att få till ett vårdcentrum i Enköping och Håbo. Det kommer göra att fler patienter kan vårdas närmare hemmet, vilket är bra, säger Björn-Owe Björk (KD), vice ordförande i regionstyrelsen.   

(V) önskade ett uttryckligt tillägg om att vårdcentrumet ska ligga ”i anslutning till Lasarettet i Enköping” vilket avslogs, något (V) reserverade sig mot.

Fakta - vad är ett vårdcentrum:

Vårdcentrum är en del av omställningen Effektiv och nära vård 2030, där målet är att utveckla ett nytt mindre sjukhustungt hälsosystem, som bättre ska motsvara invånarnas behov och bidra till god hälsa och jämlik vård i länet. Ett vårdcentrum kan beskrivas som en sambandscentral för vård där det finns tillgång till närvårdsplatser, och viss specialistvård som till exempel barnmedicin, geriatrik, psykiatri och röntgen. Ett vårdcentrum omfattar också den kommunala och regionala primärvården. I uppdraget ingår även att förebygga ohälsa i befolkningen.

 

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72 Björn-Owe Björk (KD), hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande: 072 – 217 32 78 Åsa Himmelsköld, Programchef Effektiv och nära vård 2030: 072 – 141 49 54

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild