Kammarrätten går på Region Uppsalas linje

2022-12-05 Pressmeddelande

IVO har vitesförelagt Region Uppsala att säkerställa att det finns 612 vårdplatser tillgängliga vid Akademiska sjukhuset. Till föreläggandet kopplades ett vite om 20 miljoner kronor. Kammarrätten har nu upphävt IVO:s vitesföreläggande eftersom det inte finns uttryckliga bestämmelser om hur många vårdplatser en region måste ha.

IVO har vid flera tillfällen bedömt att det finns allvarliga brister vid Akademiska sjukhuset, och att dessa innebär en fara för patientsäkerheten. IVO har därför förelagt regionen att säkerställa att 612 vårdplatser finns tillgängliga på Akademiska sjukhuset i Uppsala, exklusive intensivvården, Akademiska barnsjukhuset, psykiatrin och BB, för inläggning av patienter inom den somatiska slutenvården.

Kammarrätten anser att vitesföreläggandet inte uppfyller lagens krav och har därför upphävt IVO:s beslut. Region Uppsala har en skyldighet att vidta åtgärder för att de brister som finns, men ingen skyldighet att ha ett visst antal vårdplatser.

- Vi har ännu inte hunnit analysera domen fullt ut, men visst är det bra att kammarrätten går på vår linje. Jag vill dock betona att vi i grund och botten fortfarande är ense med IVO om att vi behöver få till fler vårdplatser på Akademiska sjukhuset. Tyvärr är frågan om vårdplatser mycket komplex, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Uppsala.

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 018 – 611 43 74