Region Uppsala beviljas EU-medel för insatser för unga

2022-12-20 Pressmeddelande

Region Uppsala tilldelas cirka 40,7 miljoner kronor i EU-medel från Europeiska socialfonden för projektet ISA – Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala. Region Uppsala är projektägare och projektpartners är Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Samordningsförbundet i Uppsala län.

Projektets målgrupp är unga kvinnor och unga män, och unga med annan könstillhörighet, i åldrarna 13 - 29 år, som behöver stöd för att fortsätta sina studier eller stöd för att återgå till studier eller arbete. Utmaningen är att andelen unga som varken arbetar eller studerar, UVAS, i Region Uppsala är alltför hög. Därför måste åtgärder genomföras för att motverka skolavhopp, förbättra skolresultat och öka samverkan mellan relevanta aktörer i regionen.

Projektet beviljas nu finansiering med 40 777 110 kronor, och projekttiden löper från april 2023 till mars 2026. Pengarna är alltså EU-medel från ESF+, Europeiska Socialfonden.

De samverkande parterna kommer att genomföra insatser för att möta behoven på den lokala nivån, utifrån egna lokala projektorganisationer. Region Uppsala ansvarar för den övergripande nivån med regionala stödstrukturer. Detta för att säkra projektets genomförande, samt ansvara för att projektets erfarenheter och resultat sprids på lokal, regional och nationell nivå.  

- De här EU-medlen ger oss möjlighet att under tre års tid utveckla verksamheten i länets kommuner, så att vi blir bättre på att möta den här målgruppens behov. Dessutom kan vi samla aktörerna, sprida lärandet och inte minst bygga långsiktiga strukturer för fortsatt samverkan, säger Tove Österling, som samordnar alla externt finansierade projekt på Region Uppsalas avdelning för regional utveckling.

Kontakt

Tove Österling, samordnare externt finansierade projekt, regional utveckling, Region Uppsala: 0767 – 81 44 54