Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 16 december 2022

2022-12-16 Pressmeddelande

Mer pengar till cyklotron- och radiokemibyggnad

Nu tilldelas projektet Ny cyklotron- och radiokemibyggnad ytterligare cirka 64,8 miljoner kronor, efter beslut av fastighets- och servicenämnden. Den totala investeringsutgiften får därmed uppgå till maximalt 152,5 miljoner kronor. Därtill föreslår nämnden att regionstyrelsen omdisponerar pengar till projektet.

Cyklotronen behövs inom arbetet med så kallade PET-undersökningar (positron emissions tomografi) – en metod för att diagnostisera tumörer och följa effekterna av behandling mot cancer. Vid dessa undersökningar förs radioaktiva spårämnen in i kroppen, vilket både kan upptäcka tumörer och visa på ämnesomsättningen inom bland annat tumörer (något som i sin tur kan visa om behandlingen har avsedd effekt på tumören).

På Akademiska sjukhuset har PET-centrum varit i drift i mer än 25 år, och ett nytt PET-centrum är enligt ärendets handlingar nödvändigt. Tjänsteutlåtandet slår också fast att Region Uppsala gör en väsentlig besparing genom att ha en egen produktion av PET-spårmolekyler, därtill är flera ansökningar inom den nationella processen för högspecialiserad vård beroende av PET-verksamheten (i klartext kan Akademiska sjukhuset inte räkna med att få dessa uppdrag PET-centrum förutan).

För att kunna tillverka radioaktiva spårämnen krävs en så kallad partikelaccelerator (cyklotron) och ett radiokemilaboratorium. Det finns inte längre nyproducerade reservdelar till dagens utrustning, och på sikt kommer servicekompetensen att avta. Tillverkningen är godkänd av Läkemedelsverket, men det är oklart hur länge till det kommer att vara så, då nuvarande laboratorier enligt tjänsteutlåtandet inte längre uppfyller dagens krav för produktion av sterila injektionslösningar.

Därför fattade fastighets- och servicenämnden 2019 ett beslut om genomförande av projektet Ny cyklotron- och radiokemibyggnad. Den ursprungliga tanken med hur byggnaden skulle placeras har dock fått överges, efter byggtekniska problem. Därtill baserades genomförandet på kalkyler från 2019, sedan dess har materialprisindex ökat kraftigt. Dessa faktorer har lett fram till dagens beslut av nämnden.

 

Länkar