Uppsnabbat från regionstyrelsen den 20 december 2022

2022-12-20 Pressmeddelande

Region Uppsala genomför en förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader

En förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader för att säkra framtida verksamhetsbehov ska tas fram. Därtill en underhållsplan för Akademiska sjukhusets centralblock. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En lägesrapport ska lämnas till sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen i augusti 2023. En återrapport ska också ske vad gäller en analys av verksamhetsbehoven, detta till regionstyrelsen i augusti 2023.

Bakgrunden är att sjukhusstyrelsen i augusti 2021 beslöt att genomföra en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset, med målet att ta fram en plan för hur renovering och eventuell nybyggnation kan utföras. Analyser visade ett ökat lokalbehov samt högre krav på lokalernas utformning. Begränsningar i konstruktion och takhöjd innebär exempelvis att det kommer att vara olämpligt att flytta tillbaka den ventilationskrävande operationsverksamheten till centralblocket. En slutsats är att sjukhusområdet i princip är fullbebyggt och att nybyggnation skulle kräva att byggnader rivs.

Förstudien har tagit fram ett tänkbart scenario för nya inplaceringar. I scenariot skapas exempelvis en ny byggnad för operation, pre- och postoperativ vård, akutmottagning och intensivvård. Scenariot innebär dock en negativ påverkan på sjukhusets förmåga, eftersom det ständigt skulle pågå olika byggverksamheter. Även den demografiska utvecklingen, med allt fler länsbor, leder till att förstudien lyfter alternativet att utreda vidare förutsättningar för ytterligare ett sjukhus.

Att bygga nytt innebär, enligt ärendets handlingar, att utformningen inte påverkas av kompromisser i gamla byggnader och markytor. Samt att det uppstår mindre störningar för både patienter och personal. Befintliga byggnader kan renoveras i stället för att rivas, och beroende på hur mycket av dagens verksamhet som blir kvar på området finns möjlighet för uthyrning och avyttring. Det blir även möjligt att skapa ett vårdcentrum i anslutning till sjukhusets verksamhet. Därtill kan tiden tills det finns färdiga lokaler för verksamheterna i centralblocket sannolikt kortas, om ett nytt kompletterande sjukhus byggs på annan plats.

Återrapporten om centralblocket kommer att utgöra en behovsanalys för det fortsatta arbetet. En förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader kommer alltså att tas fram för att säkra verksamhetens framtida behov. Förstudien ska även beakta det pågående omställningsarbetet inom Region Uppsala (Effektiv och nära vård), med nya arbetssätt och en ökande digitalisering av vården. Även frågor kring den nationella högspecialiserade vården (NHV) ska in i förstudien, då Region Uppsala ingår i sjukvårdsregionen Mellansverige och hela sjukvårdsregionens tillgång till högspecialiserad vård måste beaktas. Hänsyn måste även tas till exempelvis Lasarettet i Enköpings verksamhet och hur den ingår i en framtida sjukhusstruktur.

Utredningskostnaderna bedöms, enligt handlingarna, till cirka 5 miljoner kronor.

(S) hade ett antal kompetterande yrkanden, bland annat att arbetet skulle ledas från regionkontoret. Detta vann regionstyrelsens gillande. 

Prognos på plus 817 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos, enligt balanskravresultatet, uppgår efter november månad till plus 817 miljoner kronor. Det är 613 miljoner kronor bättre än det budgeterade årsresultatet (och en förbättring med 142 miljoner jämfört med prognosen efter oktober månad). Den positiva avvikelsen beror främst på högre skatteintäkter och generella statsbidrag med 521 miljoner kronor.

Kostnaderna fortsätter att ligga högre än budgeterat, framför allt då effektiviseringsåtgärder på Akademiska sjukhuset inte bedöms motsvara budgeterad nivå. Prognosen för Akademiska sjukhuset ligger på minus 500 miljoner kronor, vilket är minus 300 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat. Finansnettot påverkas negativt av att regionens medelsportföljer har minskat i värde med 304 miljoner kronor – detta är dock en orealiserad värdeminskning så den är exkluderad från det prognostiserade resultatet.

(S) lämnade ett särskilt yttrande.

Direktiv för kvalitetsledning av sjukvården uppdateras

Regionstyrelsen godkände ett uppdaterat projektdirektiv för ett regiongemensamt kvalitetsledningssystem inom hälso- och sjukvården vid sitt möte. Regionstyrelsen beslöt också att resurser ska säkerställas så att projektet kan genomföras.

Ett av många effektmål med kvalitetsledning inom vården är att tydliga processer för planering, uppföljning, analys och revision gör att kvalitet kan följas upp och utvärderas. Dessutom kan avvikelser identifieras tidigt och åtgärder beslutas och genomföras.

Region Uppsala gjorde ett första försök att skapa ett samlat kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvården 2014 - 2015. Då bedömdes arbetet bli för omfattande och kosta för mycket. Men efter Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) kritik av regionens systematiska patientsäkerhetsarbete 2020 återkom frågan. Regiondirektören fick i uppdrag att inleda en granskning just av kvalitetsledningsarbetet inom hälso- och sjukvården.

En granskning utförd av ett konsultföretag pekade på brister inom flera olika områden, vilket ledde fram till en projektplan i december 2021. Den 22 mars 2022 startade projektets aktiviteter. Under arbetets gång har det, enligt ärendets handlingar, framkommit behov av uppdateringar för att förtydliga projektets ramar när det gäller mål, avgränsningar och förutsättningar. Därför revideras nu projektdirektiven.

Politisk inriktning inför nästa budget antogs

Inför arbetet med den kommande Regionplan och budget 2024 – 2026 så har den politiska ledningen tagit fram en viljeinriktning med de politiska prioriteringarna. Vid sitt möte antog regionstyrelsen politisk inriktning för 2024 – 2026.

Regionplan och budget (RPB) är det övergripande styrdokumentet för Region Uppsala och dess nämnder och styrelser. RPB bygger på Region Uppsalas styrmodell med fyra strategiska mål: Attraktiv arbetsplats, God kvalitet med ekonomi i balans, Hög tillgänglighet och Hållbar konkurrenskraftig utveckling.

Den politiska inriktningen utgår från dessa fyra mål. Av inriktningen framgår bland annat att Region Uppsala ska fortsätta reformen Attraktiv och modern arbetsgivare, begränsa beroendet av hyrpersonal, och stoppa utflödet av personal till hyrbolagen. Region Uppsala ska implementera en förstärkt vårdgaranti inom utvalda områden, och slussa patienter dit de kan få snabbare vård inom sjukvårdsregionen/Sverige, så snart det står klart att vårdgarantin inte kommer kunna uppnås.

Region Uppsala ska bibehålla skattesatsen och sträva efter en nettokostnadsutveckling på samma nivå, eller lägre, i jämförelse med andra jämförbara regioner med universitetssjukhus. Region Uppsala ska utveckla Upplandsstiftelsens arbete med natur och friluftsliv, och erbjuda bättre möjligheter till kombinationsresor.

Den som vill läsa den politiska inriktningen i dess helhet hänvisas till handlingarna, som bifogas med detta utskick.

(S) hade ett antal yrkanden på justeringar och kompletteringar. Även (V) hade ett antal yrkanden på justeringar och kompletteringar. (SD) inkom med ett ändringsyrkande. (MP) lämnade ett särskilt yttrande. Inget av dessa yrkanden vann bifall. (S), (V) och (SD) reserverade sig mot detta. 

Region Uppsala positiva till att ge bistånd

Region Uppsalas verksamheter kan skänka materiel till annat land utifrån vissa förutsättningar, beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. 

Av tjänsteutlåtandet framgår bland annat att det är förenligt med svensk lag att regioner får lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning och utbildning till ett land som får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får dock lämnas enbart för att genomföra rådgivning och utbildning.

Region Uppsala lämnade i våras ett underlag till Socialstyrelsen med information om vad regionen kan bistå med, vad gäller vårdartiklar och läkemedel till Ukraina, utan att äventyra regionens redundans.

Som komplement till den nationellt samordnade biståndsgivningen till Ukraina vill regionstyrelsen också tydliggöra inställningen till biståndsgivning generellt. Regionstyrelsen anser, enligt handlingarna, att bistånd kan ges såvida all biståndsgivning sker strukturerat och samordnat och i enlighet med de beslut som fattats på nationell och europeisk nivå. Bistånd i form av utrustning och materiel ska hålla samma kvalitet som den som regionens verksamhet också kräver.

(KD) yrkade på att regionstyrelsen skulle ge regiondirektören i uppdrag att utifrån MSB och Socialstyrelsens behovslistor inventera Region Uppsalas möjligheter att skänka utrustning, medicin med mera - samt att utifrån denna inventering skänka överskott till Ukraina.

Upphandling av kommunikationstjänster initieras

Vid sitt möte beslöt regionstyrelsen att initiera en upphandling av tjänster för strategisk kommunikation och grafisk produktion. Nuvarande ramavtal för dessa tjänster löper ut den 31 januari 2024, eller då maximalt tröskelvärde uppnåtts. Prognos för avtalets värde beräknas till 18 miljoner kronor.

(SD) lämnade ett särskilt yttrande.

Länkar