Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 16 december

2022-12-16 Nyheter

Vaccination mot kikhosta för gravida förbereds

Under 2023 kommer Region Uppsala att börja erbjuda gravida avgiftsfri vaccination mot kikhosta.

Bakgrunden är att Folkhälsomyndigheten har utfärdat en rekommendation att gravida ska vaccineras mot kikhosta. Genom att man vaccinerar den gravida i slutet av graviditeten kan barnet via moderkakan få antikroppar och ett skydd mot allvarlig sjukdom under den första tiden. Från 3 månaders ålder kan barnet få sin egen vaccination mot kikhosta, via barnvaccinationsprogrammet.

Nu pågår förberedelser för införandet. Vårdstyrelsen beslutade därför att införa ett tilläggsuppdrag gällande vaccination mot kikhosta för gravida inom LOV vaccinatörer influensa och pneumokock och LOV vårdcentral.

Det är ännu inte klart när under året som de avgiftsfria vaccinationerna kommer att börja erbjudas.

Hörselvården ska utredas

Region Uppsala ska genomföra en genomlysning av hörselvården. Utredningen ska leda fram till ett förslag till handlingsplan med åtgärder. Det beslutade vårdstyrelsen.

Utredningen görs bland annat mot bakgrund av det ökade behovet av hörselrehabilitering, dels på grund av demografiska förändringar, dels som en följd av att gränsen för vad som räknas som grav hörselnedsättning har sänkts.

Genomlysningen och åtgärdsplanen ska återrapporteras till vårdstyrelsen senast i december 2023.

Oförändrad prognos för vårdstyrelsen i november

Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrad i november jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner kronor, vilket är i nivå med årsbudget. Prognosen för vårdstyrelsens egen verksamhet är plus 58 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport.

Verksamhetsuppdrag och budget fastställda

Vårdstyrelsen fastställde verksamhetsuppdrag och budget för 2023. I uppdraget beskrivs även grunduppdraget för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården inklusive verksamhetsförändringar kommande år.

Länkar