Uppsnabbat Trafik- och samhällutvecklingsnämnden 19 december 2022

2022-12-19 Pressmeddelande

Överenskommelse om utveckling av Östervålastråket, väg 272

Efter att en åtgärdsstudie för utvecklingen av väg 272, Östervålastråket, genomförts tillsammans med Trafikverket, harTrafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattat beslut om en gemensam överenskommelse med Heby och Uppsala kommun om fördelning av ansvar för åtgärder mellan parterna.

Ekonomisk ram för Trafik och samhälle
För 2023 erhåller Trafik och samhälle en ekonomisk ram på 1 258,8 miljoner kronor. Förvaltningens totala intäkter uppgår till 2 512,9 mnkr i budget 2023. Av dessa är 1 258,8 mnkr anslag och resten utgörs av intäkter från bland annat biljetter.

Bygget av väg 288 tidigareläggs
Vissa justeringar har gjorts i Länsplanen för regional transportinfrastruktur. Bygget av väg 288, mellan Börstil och Gimo, tidigarelagts till 2025-2027. Miljöpartiet reserverade sig mot det beslutet.

 

Länkar

Kontakt

Johan Örjes (C) Ordförande Trafik- samhällsutvecklingsnämnden johan.orjes@regionuppsala.se 018-611 60 23Maria Hasselgren Presschef, Trafik och samhälle maria.k.hasselgren@regionuppsala.se +46722024864