Ungefär 8 av 10 är nöjda med primärvården

2022-02-01 Pressmeddelande

Lite drygt 8 av 10 patienter i Uppsala län har ett positivt intryck av den vård och behandling de får när de besöker läkare inom primärvården. Uppsala län ligger något över rikets snitt inom sex av undersökningens sju dimensioner. 27,3 procent av länets invånare har undvikit att söka vård på grund av coronapandemin. Det visar en stor enkätundersökning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som presenteras idag.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Undersökningen har genomförts i hela Sverige på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 3 228 personer i Uppsala län (en svarsfrekvens på 38,8 procent), som har besökt Region Uppsalas primärvård eller den privata primärvården, har svarat på en enkät om vad de tyckte om sitt läkarbesök. Frågorna handlar bland annat om bemötande, väntetider och servicen i stort.

Inom alla utom ett frågeområde (helhetsintryck) har Uppsala län resultat som ligger något över rikets snitt. Bland annat får personalen högt betyg när det gäller respekt och bemötande, där 86,3 procent (rikets snitt: 85,7) av patienterna har haft en positiv eller mycket positiv upplevelse. 80,8 procent är positiva eller mycket positiva när det gäller delaktighet och involvering (rikets snitt: 79,8). Vad gäller tillgängligheten är 82,9 procent av patienterna nöjda (rikets snitt 82,8). Helhetsintrycket av vårdbesöket visar att 80,6 procent är positiva eller mycket positiva. Genomsnittet för riket ligger på 80,7 procent.

Männen är något nöjdare med sitt besök än kvinnorna, och äldre är mer nöjda än yngre. Detta ligger i linje med hur det brukar vara. Generellt är årets resultat något sämre än vid förra mätningen, som genomfördes 2019.

- Våra medarbetare har gjort fantastiska insatser och bedrivit en god och säker vård trots den största utmaningen inom hälso- och sjukvården på drygt 100 år med pandemi under två års tid, säger vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP).

Undersökningen visar också att 27,3 procent i Uppsala län har undvikit att söka vård på grund av coronapandemin.

Ta del av resultaten på www.patientenkat.se

Se även länken till SKR:s nyhet

 

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av primärvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Drygt 200 000 enkäter skickades ut till patienter som besökt en hälso-/vårdcentral under september månad 2021. Enkäten besvarades av totalt nästan 90 000 personer, 15 år eller äldre, som varit på ett fysiskt läkarbesök.

Länkar

Kontakt

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 070 - 287 46 86 Malin Conde, utvecklingsstrateg Region Uppsala: 076 – 103 56 29

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Ladda ner bild