Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden

2022-02-14 Pressmeddelande

Uppsnabbat är Region Uppsalas politiska beslut i kortform, ett utskick som ger dig en kortfattad sammanfattning av politiska sammanträden. Uppsnabbat brukar bevaka bland annat regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Driftsoperatör för café och restaurang ska upphandlas

Region Uppsala kommer att initiera en upphandling av en driftsoperatör för caféer och restauranger belägna på Akademiska sjukhuset. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. I upphandlingen ingår även optioner för drift av andra caféer och/eller matförsäljningar i anslutning till Region Uppsalas verksamheter i länet.

Det befintliga avtalet löper ut den 31 mars 2023 och kan inte förlängas, därför måste en ny upphandling initieras. På grund av det läge som rått under 2020 – 2021 med pandemi, restriktioner och besöksförbud är värdet på upphandlingen svårbedömt, men värdet beräknas till cirka 20 miljoner kronor per år.

Initiativ om facklig närvaro på sammanträden besvarat

I oktober 2021 inkom Neil Ormerod (V) med ett initiativärende där han föreslog att personalföreträdare ska ha möjlighet att delta i fastighets- och servicenämndens överläggningar i samtliga ärenden, om inte särskilda skäl emot föreligger. Vid sitt möte klubbade nu nämnden svaret.

Av svaret framgår bland annat att närvarorätten enbart gäller ärenden som avser förhållanden mellan Region Uppsala som arbetsgivare och dess anställda. Därför bör initiativet enligt svaret inte bifallas. Med denna redovisning ansågs initiativet besvarat.