Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen

2022-02-14 Pressmeddelande

Uppsnabbat är Region Uppsalas politiska beslut i kortform, ett utskick som ger dig en kortfattad sammanfattning av politiska sammanträden. Uppsnabbat brukar bevaka bland annat regionfullmäktige och regionstyrelsen.

 

Arbetet med prehospital akutpsykiatri går vidare

Vid sitt möte informerades sjukhusstyrelsen om hur arbetet med prehospital akutpsykiatrisk mobil verksamhet går vidare. Det beslutades att ärendet ska samordnas med hälso- och sjukvårdsutskottets ärende Översyn av närakuten och jourmottagningarnas uppdrag och kapacitet. Ärendet ska återrapporteras i oktober 2022.

Bakgrunden är att Region Uppsala i juni 2020 beslutade att inrätta en så kallad psykiatriambulans. Därefter inleddes en nationell dialog från Sveriges kommuner och regioner (SKR), som visade att det fanns olika uppfattningar om det är just ambulanser som är mest resurseffektivt. Detta jämfört med utökade mobila team och digitala lösningar, som möjliggör kontakt med sjukvården innan tillståndet blivit så akut att blåljus behövs.

Det som framkommit hittills, innan all journalgranskning är klar, är tillräckligt för att anta att lösningen med mobila team kommer att bli mer kostnadseffektiv och patientsäker än psykiatriambulans, men placeringen av de personella resurserna kommer att fastslås i detalj när journalanalysen är klar.

Förslaget är bland annat att inrätta ett nytt multiprofessionellt mobilt team som arbetar dagtid, samt en förstärkning av det befintliga team som utgår ifrån psykiatriakuten idag och jobbar kvällstid. Andra förslag är att inrätta kommunikationssystemet RAKEL, fokus på suicidpreventiva åtgärder samt att fortsätta att driva på för inrättandet av en nationell eller sjukvårdsregional telefonlinje.

 

Fortsatt arbete för att stärka bassjukvården

Region Uppsala går vidare med planerna på att Lasarettet i Enköping i framtiden ska få en roll som ett rutinkirurgiskt centrum. Det är innebörden av ett beslut i sjukhusstyrelsen om hur bassjukvården i länet ska utvecklas.

Enligt beslutet ska en plan ska tas fram för att flytta viss kirurgi från Akademiska sjukhuset till Lasarettet i Enköping. Samtidigt kan annan vård som idag bedrivs vid lasarettet komma att flyttas till privata vårdgivare.

Det tidigare beslutet om Lasarettet i Enköping som rutinkirurgiskt centrum kvarstår, men en breddning/fördjupning inom berörda verksamheter ska utredas. Utredningen ska återkomma till sjukhusstyrelsen i maj 2022.

Sjukhusstyrelsen fattade också beslut om särskilda satsningar inom öppenvården gällande ögon-, öron- och hudsjukdomar under 2022. 10 miljoner kronor avsätts för köpt vård och nya arbetssätt med målet att korta väntetiderna så att vårdgarantin kan uppfyllas.

(S) yrkade bland annat på att satsningarna på att nå vårdgarantins väntetider inte får innebära att mer vård köps av privata vårdgivare. Dessa yrkanden avslogs, vilket (S) och (V) reserverade sig mot. 

Initiativ om tillgänglighet för synskadade besvarades

I november inkom (S) med ett initiativ om tillgänglighet för synskadade. (S) föreslog att frågan om hur Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kan göras bättre tillgängliga för synskadade borde utredas. Samt att det borde utredas om redan anställd personal som sköter transporterna inom sjukhuset anlitas för ledsagning.

Av svaret framgår bland annat sjukhusen har vidtagit flera åtgärder för bättre tillgänglighet för synskadade och att åtgärder sker löpande. Vid Akademiska sjukhusets ögonmottagning är exempelvis kassan bemannad för att kunna hjälpa till. Pandemin har dock inneburit att sjukhusens entrévärdar, som har kunnat hjälpa till med ledsagning, inte har funnits tillhands som vanligt. De synskadade som då inte kunnat ha med egen ledsagare har behövt kontakta reception eller aktuell mottagning i förväg, vilket krävt en större framförhållning än i vanliga fall.

På Akademiska sjukhuset används intern transport för de som behöver ledsagning, alternativt att personal ger ledsagning. Vid Lasarettet i Enköping sköter personal ledsagningen. Med denna genomgång ansågs initiativet besvarat. 

(S) och (V) reserverade sig mot att initiativet inte bifalldes. 

 

Initiativ om verksamhetsförlagd utbildning avslogs

I november inkom (S) med ett initiativ till sjukhusstyrelsen om att ”göra en risk och konsekvensanalys av en fragmentisering av sjukvården till privata vårdgivare utifrån vilka effekter det kan få för VFU”. VFU innebär verksamhetsförlagd utbildning.

Av svaret framgår bland annat att frågan om VFU är viktig och kommer att ingå i den fortsatta utredningen av frågan om bassjukvård. Utredningen av VFU sker i dialog med Uppsala universitet och med utbildningsansvariga inom Region Uppsalas hälso- och sjukvård.

Då frågan redan ingår i Akademiska sjukhusets fortsatta utredning av frågan om utflyttning av bassjukvård, samt ingår i pågående utredning och uppdrag hos Universitetssjukvårdsstyrelsen, avslogs initiativet.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet.