Uppsnabbat regionfullmäktige 16 februari

2022-02-16 Nyheter

Ekonomisk långtidsprognos för Region Uppsala 2022-2032 debatterades

Regionfullmäktige behandlade ett ärende om ekonomisk långtidsprognos för Region Uppsala 2022-2032.

Enligt prognosen står Region Uppsala inför betydande ekonomiska utmaningar de kommande åren. Slutsatserna är att om inga åtgärder vidtas och kostnadsutvecklingen fortsätter på samma sätt som idag kommer ett ekonomiskt underskott att uppstå som stiger årligen för att uppgå till knappt minus 1,2 miljarder kronor 2032. Prognosen beskriver bland annat olika scenarier och förutsättningar för att Region Uppsala ska nå en hållbar ekonomi i balans.

Regionfullmäktige beslutade att Region Uppsala ska utveckla och fördjupa arbetet med långtidsprognosen. Det årliga investeringsplansarbetet ska också utvecklas och förstärkas. Planeringshorisonten för investeringar förlängs till 15 år.

(V) yrkade på att långtidsprognosen kompletteras med en analys av resurserna som skulle behövas idag och under de närmaste tio åren för att möta länsbefolkningens behov av häls- och sjukvård utifrån vårdgarantins krav. De yrkade också på att Region Uppsala ska vidareutveckla och fördjupa arbetet med långtidsprognosen med ett klimatperspektiv. Detta avslogs.

Simon Alm (-) och (SD) yrkade på tillägg om att Region Uppsala inkluderar beräkningar av alternativa investeringsstrategier avseende placerade medel i arbete med långtidsprognos, Region Uppsala utreder en högre avkastningsnivå för placerade medel och att Region Uppsala avbryter sin planering för spårvagnar i södra Uppsala. Detta avslogs. 

Samverkansavtal om Uppsala Spårväg godkänt

Regionfullmäktige godkände ett samverkansavtal mellan Region Uppsala och Uppsala kommun för Uppsala Spårväg.

Staten, Uppsala kommun och Region Uppsala ingick i december 2017 avtal om att bygga ut järnvägen mellan Uppsala och länsgränsen till Stockholm till fyra spår. En förutsättning för utbyggnaden är en kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna och Södra staden i Uppsala.

Fyrspårsavtalet ledde i juni 2019 till ett finansieringsavtal mellan Trafikverket, Uppsala kommun och Region Uppsala om statlig medfinansiering för den så kallade Ultunalänken. För att uppnå ett komplett spårtrafiksystem mellan Bergsbrunna, Södra staden och centrala Uppsala har Region Uppsala och Uppsala kommun även träffat en överenskommelse om att komplettera Ultunalänken med det så kallade kunskapsspåret, för ett samlat spårvägssystem.

Genom samverkansavtalet regleras de övergripande förutsättningarna för att genomföra spårvägssamarbetet.

SD och Simon Alm (-) reserverade sig mot beslutet efter att först ha yrkat på återremiss och därefter på att ärendet skulle avslås. 

Marksaneringskostnader för Kungsängen 24:1, 24:2 och 24:8 delas lika

Kostnaderna för att sanera marken på fastigheterna Kungsängen 24:1, 24:2 och 24:8 ska delas lika mellan Gamla Uppsala Buss AB och Uppsala kommun. Det är innehållet i ett förlikningsavtal, som regionfullmäktige godkände.

Ny plan för hantering av särskilda och extraordinära händelser antagen

Regionfullmäktige antog en plan för hantering av särskilda och extraordinära händelser 2022-2026. Samtidigt upphävdes den tidigare krisberedskapsplanen.

Planen för hantering av särskilda och extraordinära händelser beskriver ledningsarbetet och ger den viktigaste informationen som behövs för en överblick av hela krishanteringsorganisationen. Utöver denna plan finns en kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan som beskriver hur förvaltningen ska organiseras vid särskilda, extraordinära händelser och höjd beredskap samt roller, uppdrag och mandat. Den fastställs av regiondirektören.

Valärenden

Regionfullmäktige utsåg ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden till och med 31 december 2022. Nämnden har samma sammansättning som regionstyrelsen. Till ordförande utsågs Emilie Orring (M), 1:e vice ordförande Björn-Owe Björk (KD) och 2:e vice ordförande Helena Proos (S).

Unn Harsem (C) utsågs till regionråd till och med 31 december 2022.

Länkar