Uppsnabbat från regionstyrelsen

2022-01-25 Pressmeddelande

Uppsnabbat är Region Uppsalas politiska beslut i kortform, ett utskick som ger dig en kortfattad sammanfattning av politiska sammanträden. Uppsnabbat brukar bevaka bland annat regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Engångsposter bakom Region Uppsalas plusresultat

Region Uppsala kommer att göra ett resultat efter balanskravsjusteringar för 2021 på plus 1 048 miljoner kronor (en dryg miljard). Bakom siffrorna finns stora engångsposter. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden gör ett negativt resultat om minus 122 miljoner kronor, medan Akademiska sjukhuset har en negativ avvikelse mot budget på 81 miljoner kronor. 

Resultatet är en förbättring av Region Uppsalas resultat med 336 miljoner kronor sedan prognosen i november, och 925 miljoner kronor bättre än årets budget. Men resultatet förbättras kraftigt av engångsposter som avser enbart år 2021. En ny finansiell strategi har förbättrat regionens ekonomi med 368 miljoner kronor, och en snabbare återhämtning inom ekonomin (med därmed ökande skatteintäkter) med 360 miljoner kronor. Tillfälliga riktade statsbidrag har under året täckt kostnader för olika delar som är relaterade till covid med mera (exempelvis inom provtagning). Även bortfall av trafikintäkter har kompenserats till viss del av statsbidrag. Räknas engångsposter bort ligger Region Uppsala på en resultatnivå på två procent av skatter och statsbidrag, vilket är den nivå regionen bör ligga på.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden gör ett negativt resultat om minus 122 miljoner kronor, det beror framför allt på lägre trafikintäkter på grund av pandemin (som inte i motsvarande mån har kompenserats genom statsbidrag och lägre trafikkostnader). Akademiska sjukhuset har en negativ avvikelse mot budget på 81 miljoner kronor (minus 451 miljoner kronor, istället för budgeterade minus 370 miljoner kronor). Resultatet är en klar förbättring jämfört med tidigare. Kulturnämnden gör ett negativt resultat om minus 6 miljoner kronor, här har pandemin drabbat verksamheten vid Wiks slott.

Plusresultat gör bland annat regionstyrelsen, vårdstyrelsen och fastighets- och servicenämnden. Regionen har inte tagit några nya lån under året och skuldsättningen ligger kvar på samma nivå som 2021. Årsredovisningen i sin helhet kommer att redovisas för regionstyrelsen i mars 2022.

 

JO får svar om tvingande drogtest

Justitieombudsmannen (JO) har tagit emot en anmälan mot Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Uppsala från en förälder till en minderårig patient med ADD. Anmälaren ifrågasätter klinikens rutin när det gäller krav på drogtest inför utfärdande av körkortstillstånd.

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen svaret till JO. Av svaret framgår att Region Uppsala nu konstaterar att rutinerna för utfärdande av körkortstillstånd inte kan vara så generella som de är idag. Regionen kommer därför att se över och ändra rutinerna så att de överensstämmer med gällande lagar och föreskrifter, samt utgår från bästa evidens och tillgängliga kunskap.

  

Region Uppsala yttrar sig över nationell transportinfrastruktur

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen Region Uppsalas remissyttrande över Trafikverkets nationella plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033.

I sitt svar betonar Region Uppsala bland annat att regeringen tydligt ska besluta om och ange förutsättningar för åtgärder för utbyggnaden av Fyra spår på Ostkustbanan Uppsala – länsgräns (Uppsala/Stockholms län). Detta med angiven finansiering och tidplan för färdigställande. I Fyra spår ingår spårutbyggnad av nya spår Uppsala - länsgräns, ombyggnad av Uppsala Central (för ökad kapacitet), samt upprustning av de befintliga banorna på den avsedda sträckan.

I svaret nämner Region Uppsala även att det behövs tydliga beslut och förutsättningar också för bland annat en ny trafikplats Bergsbrunna-Alsike och beslut om anläggande av en ny Hjulstabro. När det gäller Ostkustbanans utbyggnad Stockholm – Skellefteå bör regeringen besluta om både höjd hastighet och införande av ERTMS på hela sträckan (ett signalsystem). Därutöver bör regeringen ange förutsättningarna till Trafikverket för att uppnå en funktionell och systematisk utbyggnad av kapacitet på hela sträckan.

För Dalabanan behövs åtgärder för ökad kapacitet och robusthet. Bytespunkten Märsta behöver byggas om i enlighet med genomförda utredningar. Region Uppsalas förslag är att finansieringsformerna renodlas genom att integrera stadsmiljöavtal, samt de nyinrättade cykel- och trafiksäkerhetspotterna, via länsplanerna. Att lägga dessa medel direkt under länsplaneupprättarna ger, enligt svaret, en större möjlighet att i samverkan med både kommuner och Trafikverket arbeta med transportslagsövergripande mobilitetslösningar.

 

Initiativ om bisysslor avslogs

I december inkom Vivianne Macdidi (S) med ett initiativ om att regionstyrelsen borde besluta att bisysslor måste godkännas av förvaltningsdirektör (ej avdelningschef som idag), samt att regiondirektören skulle få i uppdrag att göra en genomlysning och uppföljning av alla avtal gällande bisysslor.

Vid sitt möte avslog regionstyrelsen initiativet. Av svaret framgår bland annat att Region Uppsala håller på att byta till ett nytt personalsystem, som ger systemstöd för hantering av bisyssla. Stödet ger möjlighet till uppföljning och redovisning.  En ny rutin för hantering av bisyssla är under framtagande för beslut av regiondirektören under första kvartalet 2022. Att innan detta genomföra en manuell genomgång av samtliga godkända underlag skulle enligt svaret innebära ett stort och resurskrävande arbete. Då ny rutin och systemstöd ligger i närtid är bedömningen istället att det är mer effektivt att vänta in dessa, därför avslogs initiativet.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet. 

 

Initiativ om vaccination avslogs

I december inkom Helena Proos (S) med ett initiativ om hanteringen av vaccination med den tredje dosen mot covid-19, bland annat att Region Uppsala bör återgå till ett system med kallelser. Av svaret framgår bland annat att ett kallelseförfarande skulle ha inneburit en fördröjning på cirka två veckor på grund av manuell hantering, brevutskick och viss framförhållning för de som ska vaccineras. Personer över 65 år som inte själva bokat in sig för en påfyllnadsdos har dock fått brev med förbokad tid. Därför avslogs initiativet.

(S) reserverade sig mot beslutet.