Plan ska tas fram: tak för antal listade patienter per läkare

2022-06-30 Pressmeddelande

Region Uppsala ska ta fram en genomförandeplan för införandet av ett tak för antalet listade patienter per läkare inom primärvården. Uppdraget ska återrapporteras till vårdstyrelsen senast i december 2022. Detta beslutade vårdstyrelsen vid ett extrainsatt möte.

Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.

Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.

Bakgrunden till beslutet är, enligt ärendets handlingar, att kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicin blivit en alltmer kritisk fråga för primärvården i Region Uppsala. Svårigheterna att rekrytera läkare får stora negativa konsekvenser både på kort och lång sikt för patienter, ekonomi och arbetsmiljö.

- Nu måste Region Uppsala vidta åtgärder för att klara av det framtida uppdraget inom primärvården. Den kommande utvecklingen med allt fler kroniskt sjuka patienter och multisjuka äldre patienter kommer att öka belastningen på primärvården än mer, säger Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.

Frånsett konsekvenserna för arbetsmiljön får det även ekonomiska konsekvenser för vårdcentralerna att inte nå upp till satta produktionsmål, eller att behöva använda sig av inhyrd personal. Vakanta tjänster leder till en högre arbetsbelastning för de befintliga distriktsläkarna, men också för exempelvis sjuksköterskor. På längre sikt leder bristen på läkare också till en svårighet för vårdcentralen att erbjuda kontinuitet för patienter med stora vårdbehov och kronisk sjukdom, vilket innebär att arbetet riskerat att bedrivas mindre effektivt. Prognoser som gjorts både på nationell nivå och av Region Uppsala pekar på att det krävs en omfattande utbyggnad av primärvården de närmsta åren för att möta de demografiska behoven. Specialistläkare i allmänmedicin är en nödvändighet för att klara av omställningen till en god och nära vård.

Socialstyrelsen har nyligen fastställt ett nationellt riktvärde om 1 100 invånare per heltidsarbetande specialist i allmänmedicin. Inom Region Uppsala går det idag 2 350 invånare per heltidsanställd distriktsläkare inom Nära vård och hälsa. Det skulle behövas en stor ökning av antalet distriktsläkare för att nå upp till Socialstyrelsens riktvärde.

- Det här handlar inte bara om antalet läkare utan också exempelvis om arbetssätt. Vi har sett goda effekter av teamarbete, uppgiftsväxling där man byter arbetsuppgifter och digitala lösningar. Genomförandeplanen handlar både om listningstak och andra åtgärder för en rimligare arbetsmiljö och för en säkrare och effektivare vård. Lyckas vi innebär det också att det i framtiden blir lättare att rekrytera nya distriktsläkare, säger Malena Ranch (MP).

Tjänsteutlåtandet nämner också sådant som att planen bör se över behovet av ST-block i allmänmedicin (utbildning av framtida läkare), och att antalet vårdcentraler med lättakut med triagering (bedömning av patientens medicinska status) bör kunna utökas. Genomförandeplanen bör också identifiera möjligheter att minska den administrativa bördan inom primärvården, inte minst vad gäller sjukskrivningar. Planen ska också ta fram incitament för teamarbete och arbetsuppgiftsfördelning (workshifting).

En återrapportering av uppdraget ska alltså ske senast till vårdstyrelsens sammanträde i december 2022.

Kontakt

Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande: 076 – 495 03 11 Torun Hall, förvaltningschef Nära vård och hälsa: 070 – 611 90 11

Bilder

Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.

Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild