Uppsnabbat från regionfullmäktige den 14-15 juni

2022-06-15 Pressmeddelande

Regionplan och budget 2023-2025 fastställdes

Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2023-2025.

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2023, dels för den kommande treårsperioden.

Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”.

Man konstaterar i budgeten att den kommande planperioden är ekonomiskt utmanande, med fler osäkerhetsfaktorer än vanligt. Det osäkra omvärldsläget kan komma att påverka sysselsättningen och därmed skatteunderlagen och en högre inflationstakt kan påverka priser på varor och tjänster.

Under 2023 görs bland annat satsningar på att öka vårdproduktionen och utveckla vårdsystemen så att mer vård ska kunna ges i eller nära hemmet. Digitalisering är ett annat område som lyfts fram i budgeten, liksom stärkt krisberedskap och medarbetarsatsningar.

Region Uppsala budgeterar ett resultat på 150 miljoner kronor för 2023. Nettokostnaden för regionens verksamhet 2023 budgeteras till 14 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, 11,1 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafik och samhällsutveckling är 1,3 miljoner kronor, övergripande verksamhet under regionstyrelsen 1,2 miljarder kronor och kulturområdet 129 miljoner kronor.

I regionplan och budget ingår en plan för investeringar. Under 2023-2025 uppgår kostnaderna för investeringar i fastigheter och mark till drygt 2,1 miljarder kronor och kostnaderna för bland annat utrustning till 1,4 miljarder kronor.

Inom kollektivtrafiken höjs priset på en 30-dagars periodbiljett från 970 kronor till 1 000 kronor, priset på förköpta enkelbiljetter fastställs till 33 kronor per zon och enkelbiljetter betalda via reskassa till 28 kronor per zon. Övriga priser fastställs av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.
Ingen ändring görs av patientavgifterna under 2023.

Regionfullmäktige beslutade också att skattesatsen blir oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

(S), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

Ett yrkande från (V) om ett tillägg om koldioxidbudget avslogs. Två yrkanden från (S) om att ta fram en strategi och handlingsplan för att uppnå målet med en barnmorska per födande samt inleda arbetet med ett nytt kvinna/barnhus avslogs.

Tertialrapport januari - april godkänd

Regionfullmäktige godkände tertialrapporten för perioden januari – april 2022

Region Uppsalas resultat för 2022 beräknas bli 282 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på högre skatteintäkter och generella statsbidrag än vad man budgeterat för.

Regionplanen och budgeten för 2019 innehåller 66 uppdrag. Av dessa beräknas 63 uppdrag kunna genomföras helt och hållet under året.

Nytt program för säkerhet och beredskap fastställt

Regionfullmäktige fastställde ett nytt program för säkerhet och beredskap för Region Uppsala 2023-2026.

Programmet är en revidering av det nuvarande säkerhetsprogrammet och innehåller mål för fem övergripande förmågor. Vid utgången av 2026 ska Region Uppsala ha förmåga att:

  • bedriva samhällsviktig verksamhet i minst 90 dagar
  • inta en bemannad och övad krigsorganisation
  • krisleda genom en gemensam ledningsmodell
  • erbjuda en trygg miljö för alla verksamheter, medarbetare och förtroendevalda
  •  reducera sårbarheter utifrån aktuell hotbild för skyddsvärda tillgångar.

Programmet omfattar samtliga verksamheter inom Region Uppsala och beskriver den utveckling som behövs inom områdena; krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, dataskydd, cybersäkerhet, trygghet och säkerhet.

Uppdragen i Programmet för säkerhet och beredskap kommer bland annat att integreras i de årliga verksamhetsuppdragen.


Plan för höjd beredskap och krig för Region Uppsala godkänd

Regionfullmäktige godkände Region Uppsalas plan för höjd beredskap och krig.

Planen beskriver den verksamhet som Region Uppsala ska bedriva i händelse av höjd beredskap och krig. Den beskriver också vad Region Uppsala ska klara av, hur länge och under vilka förhållanden. Vidare framgår principerna för Region Uppsalas krigsorganisation och dess bemanning, ledningsfunktionens övergång från kris till krig och hur uppföljningen av krigsorganisationen ska ske.


Region Uppsala utträder ur Svensk Luftambulans

Region Uppsala ska utträda som medlem i kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA). Det beslutade regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade också att Region Uppsala ska verka för att teckna avtal med SLA om att samverka kring bland annat utbildning, forskning och samordning av luftburen prehospital akutsjukvård och intensivvårdstransporter.

Bakgrunden till beslutet är att Region Uppsala på grund av Akademiska sjukhusets uppdrag och inriktning behöver en annan sorts helikopter än den helikoptertyp som finns inom SLA.

En utredning har gjorts som kommit fram till att det är mer kostnadseffektivt att fortsätta att handla upp helikopterverksamheten på det sätt man hittills gjort än att köpa in en ny helikopter inom SLA. Samtidigt poängterar man att det är viktigt att fortsätta arbeta för nationell samverkan där det är möjligt.

Organisationsform för genomförande av spårväg beslutad

Genomförandefasen av Uppsala spårväg ska organiseras i en gemensam samverkansorganisation med Uppsala kommun. Det beslutade regionfullmäktige.

Genomförandeorganisationen finansieras i Uppsala spårvägs budget. Totalutgiften för Region Uppsalas investeringar för spårvägen beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor. Vid driftstart 2030 beräknas den årliga driftkostnaden uppgå till 226 miljoner kronor, varav 53 miljoner kronor finansieras med biljettintäkter.

(SD) reserverade sig mot beslutet.


Uppföljning av privata utförare redovisad

Region Uppsalas uppföljning av privata utförare under 2021 redovisades för regionfullmäktige. Den samlade återrapporteringen redogör i stort för att avtalsefterlevnaden i huvudsak fungerat väl. Regionfullmäktige beslutade att godkänna återrapporteringen.

Ny nämnd för regional utveckling inrättas

En ny nämnd för regionala utvecklingsfrågor ska inrättas under nästa mandatperiod. Det beslutade regionfullmäktige.

Den regionala utvecklingsnämnden kommer att ha i uppdrag att utarbeta regional utvecklingsstrategi för länet. I nämnden kommer det att ingå 13 ledamöter och åtta ersättare.

Den nya nämnden ingick i ett förslag till politisk organisation som tagits fram av organisationskommittén. Förslaget fastställdes av regionfullmäktige.

Reglemente för styrelser, arvodesregler och arbetsordning för styrelser och nämnder kommer att beslutas under hösten.

(M) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag, bland annat med motiveringen att beslut om politisk organisation ska tas i en helhet, med reglemente och ersättningssystem. De ansåg också att förslaget inte levde upp till målsättningen att den politiska organisationen ska vara ändamålsenlig och effektiv och inte bidra till mer administration än nödvändigt.


Interpellationer besvarade

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämnen:

  • Akuten på sommaren
  • Vad händer med nytt kvinno- och barnsjukhus?
  • Kommer Heroma att fungera?
  • Klimatkonsekvensbeskrivningar och hållbarhetslöften
  • Vad ska hända med postcovidmottagningen?

Interpellationerna och svaren finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Länkar