Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 juni

2022-06-20 Pressmeddelande

Förstudie för tillfällig sterilenhet får grönt ljus

En förstudie för att bygga en tillfällig lösning för sterilenheten på Lasarettet i Enköping ska genomföras. Programarbetet för den tillfälliga lösningen för sterilenhet tillstyrks även den. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden till beslutet är att steriltekniska enhetens lokaler på Lasarettet i Enköping är för små, även för redan idag befintlig produktion av vård. I förlängningen behövs, enligt tjänsteutlåtandet, fortfarande nya lokaler för verksamheten, men i väntan på en större ombyggnad krävs mer akuta åtgärder. Dessa  gäller förråd och utbyte av så kallad autoklaver (en form av tryckkokare för sterilisering av gods).

Nytt vårdval för privat psykoterapi ställer krav på journalsystem

Från den 1 januari 2023 införs ett nytt vårdval för privat psykoterapi där krav ställs på att vårdgivaren ska använda sig av journalsystemet Cosmic. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Vårdgivare som redan har avtal med Region Uppsala får fortsätta enligt tidigare regler, som inte ställer krav på journalsystem, fram till den 1 januari 2024, då detta vårdval upphör. Efter den tidpunkten gäller reglerna i det nya vårdvalet.

Det finns flera skäl till att Region Uppsala inför krav på journalföring i Cosmic. Bland annat anses sammanhållen journalföring ge ökad patientsäkerhet. Patienterna får större möjlighet att ta del av sin journal via 1177.se och kan därmed bli mer delaktiga i sin egen vård. Det ger också minskad administration.

(V) yrkade på att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle få i uppdrag att utreda alternativa former att bedriva psykoterapi, så som LOU eller att återta verksamhet i egen regi. (S) och (V) yrkade på att ersättningen per session borde höjas med ett mindre belopp än det nu beslutade. (S) och (V) reserverade sig mot beslutet i dessa delar. 

Årsprognos på minus 363 miljoner kronor

Årsprognosen för sjukhusstyrelsens totala verksamhet ligger kvar på minus 363 miljoner kronor, efter maj månads utgång. Det är samma prognos som månaden innan.

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset ligger kvar på minus 380 miljoner kronor. Detta är 180 miljoner kronor sämre än beviljad budget på minus 200 miljoner kronor. Prognosen bygger på sjukhusledningens bedömning att det kommer att vara svårt att identifiera åtgärder som fullt ut motsvarar det återstående gapet i åtgärdsprogrammet.

För Lasarettet i Enköping ligger årsprognosen kvar på minus 13 miljoner kronor. Prognosen beror bland annat på höga labbkostnader, och höga kostnader för inhyrd personal och patientkost. Vad gäller sjukhusstyrelsens egen verksamhet ligger prognosen på plus 30 miljoner kronor, det beror bland annat på lägre kostnader för köpt vård.

 

 

 

 

Länkar