Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 30 maj

2022-05-30 Pressmeddelande

 Fler områden utreds för att stärka bassjukvården

Inom Region Uppsala pågår ett projekt med att utveckla och i vissa delar flytta ut bassjukvården i länet. Arbetet förväntas ge en tydligare målbild för vilken verksamhet som ska bedrivas vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Målet är att skapa balans mellan vårdbehov och kapacitet och att bidra till en förbättrad arbetsmiljö.

Sjukhusstyrelsen beslutade att projektet ska utvidgas med ytterligare två områden. Det ena området gäller nivåstrukturering av vård av äldre (75+) med stora vårdbehov. Det andra området är viss bilddiagnostik, slätröntgen, där man ska se över möjligheten att flytta den till en extern vårdgivare. En handlingsplan med prioriteringar och åtgärder ska redovisas vid sjukhusstyrelsens sammanträde i november 2022. (V) deltog inte i beslutet.

Mammografi uppfyllde målen delvis

Aleris röntgen mammografienheten får 140 000 kronor i ersättning för att man har uppnått vissa mål under 2021. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Totalt fanns det 550 000 kronor i avsatta medel, men några av målen gällande täckningsgrad och öppethållande uppnåddes inte.

Försämrad prognos efter tertial 1

Akademiska sjukhuset prognostiserar ett underskott på minus 380 miljoner kronor för 2022. Det framgår av den ekonomiska rapporten för perioden för januari till april, som föredrogs för sjukhusstyrelsen. Detta är en försämring med 30 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och totalt 180 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 200 miljoner kronor. Prognosen bygger på sjukhusledningens bedömning att det kommer att vara svårt att identifiera åtgärder som fullt ut motsvarar det återstående gapet i åtgärdsprogrammet.

Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 13 miljoner kronor, på grund av ökade kostnader för inhyrd personal, analyser och patientmat. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett plusresultat på 30 miljoner kronor.

Länkar