Drygt 4 procentenheter fler har tillgång till fast bredband i Uppsala län

2022-03-28 Pressmeddelande

Drygt 89 procent av hushållen i Uppsala län hade en anslutning till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund i oktober år 2021, vilket är en ökning med 4,3 procentenheter sedan året före. Snittet för riket är 88,8 procent. Samtidigt är skillnaderna mellan tätort och landsbygd relativt stora. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2021.

Björn-Owe Björk (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Björn-Owe Björk (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Bland Uppsala läns kommuner har Uppsala kommun kommit längst med 94,9 procent bredbandsanslutna hushåll, medan Håbo kommun hamnar som nummer två med 90 procent anslutna hushåll. Av länets övriga kommuner ligger Knivsta på 88,2 procent, Enköping på 84,2 procent, Älvkarleby på 79,9 procent, Heby på 76,7 procent, Östhammar på 75,6 procent, och Tierp på 65,6 procent.

Snabbast tillväxt av bredband på 100 Mbit per sekund hade Heby kommun, med en ökning på drygt 10 procentenheter mellan år 2020–2021.

Skillnaderna mellan utbyggnaden av bredband mellan tätort och landsbygd minskar, men är fortfarande relativt stora. Utanför tätort och småort har 60,7 procent av länets invånare tillgång till 100 Mbit per sekund vilket är en ökning på 14 procentenheter mellan åren 2020–2021.

I den regionala utvecklingsstrategin har bredbandsmål för länet antagits. Målen är att:

  • År 2023 bör hela Uppsala län ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör 98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, 99,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 100 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Statistik från oktober 2021 visar att drygt 96 procent har tillgång till 1 Gbit/s respektive 100 Mbit/s, eller befinner sig i absolut närhet till fiber.

- Jag är glad över att andelen som har snabbt bredband ökar och att skillnaden mellan tätort och landsbygd minskar. Den fortsatta bredbandsutbyggnaden kräver dock fortsatt tilldelning av offentligt stöd. Jag är därför positiv till att tilldelningen av PTS bredbandsstöd för år 2021 blev relativt stor för Uppsala län. Det betyder att fler invånare i länet kommer ha möjlighet att ansluta sig till en bredbandsuppkoppling. Det i sin tur innebär ökade möjligheter att på ett tillförlitligt sätt kunna bedriva arbete och studier på distans, något som många av oss haft behov av under covid-19 pandemin, säger Björn-Owe Björk, (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

- Vi ser att vi har en bit kvar till att nå målet år 2025, men vi är på god väg. Tilldelningen av PTS bredbandsstöd 2021 landade på drygt 108 miljoner kronor för Uppsala län vilket var ett välkommet tillskott för bredbandsutbyggnaden i länet. PTS kommer i år att utlysa 1,3 miljarder i ett investeringsstöd för bredbandsutbyggnad nationellt. Vi hoppas att en stor andel stödmedel tilldelas utbyggnadsprojekt i Uppsala län även i år. Jag vill återigen uppmuntra alla nätbyggare i länet att ta chansen och inkomma med ansökningar, säger Sofia Millbert, regional bredbandskoordinator på Region Uppsala.

Region Uppsala arbetar för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

- Tillgången till en bredbandsuppkoppling innebär också en möjlighet för invånare att delta i digitala vårdmöten, vilket ökar tillgängligheten och för vården närmare patienten. Fler digitala vårdbesök och ökade möjligheter till distansarbete minskar också behovet av transporter vilket är positivt ur miljösynpunkt, avslutar Björn-Owe Björk, (KD).

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2021.

De insamlade uppgifterna används bland annat för uppföljning av bredbandsmål på nationell, regional och kommunal nivå samt som underlag för PTS tilldelning av stödmedel för bredbandsutbyggnad.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se. Se bifogade länkar. 

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Länkar

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), regionråd och regionalt utvecklingsansvarig: 072 - 217 32 78 Sofia Millbert, regional bredbandskoordinator Region Uppsala: 076 - 134 76 99

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Björn-Owe Björk (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Ladda ner bild