Satsningar på väg 288, väg 55 och hållbara transporter i Region Uppsalas länsplan

2022-03-29 Pressmeddelande

Nu är Region Uppsala klar med sin länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län. Efter remissförfarandet inkluderar den bland annat ett färdigställande av hela väg 288 som mötesfri väg, en utbyggnad av väg 55 på två delsträckor och en gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge. I planen finns prioriteringarna för det regionala statliga vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar. Planeringsramen ligger på 1 921 miljoner kronor för åren 2022 - 2033. Länsplanen klubbas av regionfullmäktige i april.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Länsplanen för regional transportinfrastruktur görs på uppdrag av staten, och är en del av den långsiktiga ekonomiska planeringen av Sveriges transportinfrastruktur, tillsammans med Trafikverkets nationella plan. Länsplanen gäller för tolv år, men revideras vart fjärde år. Uppsala län har alltså en ekonomisk ram på drygt 1,9 miljarder kronor för åren 2022 – 2033.

- Uppsala län beräknas ha en av de största procentuella ökningarna av folkmängden, av Sveriges län, fram till år 2030. Länstransportplanen utgår från att möta de behov som finns här och nu samt den framtida utvecklingen. Invånare ska kunna jobba och leva i hela länet med goda infrastrukturförbindelser. Jag är särskilt glad att vi fullföljer våra åtaganden för riksväg 288. Det är en avgörande framtidsinvestering för Östhammars kommun och gynnar hela Uppsala län, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Den plan som idag passerade regionstyrelsen innehåller ett antal namnsatta objekt: en utbyggnad och därmed slutförande av väg 288 Gimo – Börstil (mötesfri väg) till en kostnad av cirka 550 miljoner kronor (avsatt i plan finns 475 miljoner kronor, 75 miljoner återstår att finansiera). Därtill en utbyggnad av väg 55 Uppsala – Enköping på två delsträckor för ökad trafiksäkerhet: Örsundsbro – Kvarnbolund (365 miljoner kronor) och Enköping – Litslena (161 miljoner kronor). Planen innehåller också en satsning på en gång- och cykelväg (samt kollektivtrafikåtgärder) mellan Uppsala och Björklinge (52 miljoner kronor).

– När det byggs mötesfri väg säkerställer vi att det också i fortsättningen går att gå och cykla längs vägen och att det ska fungera för kollektivtrafiken.  För väg 288 och väg 55 planerar vi för sådana lösningar längs med de aktuella sträckorna, säger Johan Örjes (C), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Medel avsätts också för att förstärka tillgängligheten till stationsområden kopplat till utbyggnaden av fyra spår på Ostkustbanan Uppsala-länsgränsen (Myrbacken). Det handlar om sådant som gång- och cykelvägar, cykelparkeringar och olika kollektivtrafiksåtgärder. Satsningarna är en del i Region Uppsalas, Uppsala kommuns och Knivsta kommuns åtagande i det avtal som slutits med staten gällande fyrspårsutbyggnaden.

Planen ska bidra till att uppfylla mål på nationell och regional nivå. Den tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, nationella transportpolitiska mål samt de fokusområden som regeringen lyfter fram i direktiv och proposition. Utifrån detta har tio mål formulerats med tillhörande strategiska inriktningar inom tre områden: ett klimatneutralt och transporteffektivt transportsystem, ett tillgängligt och inkluderande transportsystem samt ett hälsofrämjande och trafiksäkert transportsystem.

Länsplanen omfattar utveckling och investeringar i det statliga regionala vägnätet, i vilket samtliga statliga vägar i Uppsala län ingår med undantag för E4, E18, väg 56 och väg 70. Undantagen hanteras i den nationella planen. Åtgärdsplanen avsätter även medel till utpekade brister och till åtgärder som var för sig bedöms kosta mindre än 50 miljoner kronor.

Vid sitt möte på tisdagen beslutade regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att säga ja till länsplanen för regional transportinfrastruktur. Efter beslut i fullmäktige i april skickas länsplanen in till regeringen som fattar beslut om definitiva ramar till respektive länsplan, samt innehåll i nationell plan. Därefter ska länsplanen fastställas i regionfullmäktige.

(MP) reserverade sig till förmån för sitt eget förslag till länsplan. (V) yrkade bland annat på att länsplanen ska slå fast att kollektivtrafik med bussar och tåg ska prioriteras före bilar och reserverade sig mot beslutet i dessa delar.  

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72 Johan Örjes (C), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden: 070 – 611 52 51 Sofia Krafft, projektledare Region Uppsala: 018 – 617 09 58

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild