Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden den 21 mars 2022

2022-03-21 Pressmeddelande

Planbesked begärs för Tierps vårdcentral

Förvaltningsdirektören vid Fastighet- och service får i uppdrag att ansöka om planbesked för fastigheten 45:4 i Tierp (Tierps vårdcentral), efter beslut av fastighets- och servicenämnden. Syftet är att utöka möjlig bebyggelse på fastigheten för vårdverksamhet och för vårdnära verksamhet, exempelvis vårdboende, bostäder etcetera.

Bakgrunden är Region Uppsalas målbild för Effektiv och nära vård 2030, som bland annat innehåller att utveckla vårdcentralen till ett vårdcentrum. Vårdstyrelsen beslutade i juni 2021 att ett arbete med att skapa närvårdsplatser vid Tierps vårdcentrum ska planeras. Tierps kommun ser inga andra lämpliga fastigheter i centrumnära lägen som kan utvecklas för vårdcentrum. Att begära planbesked är alltså en del i denna process för att skapa ett vårdcentrum. Enligt tjänsteutlåtandet kan byggrätten på fastigheten utvecklas både genom rivning och förtätning.

Initiering av hyresvärdsupphandling i Alunda

Region Uppsala initierar en hyresvärdsupphandling för en ny vårdcentral och folktandvård i Alunda, efter beslut av fastighets- och servicenämnden.

Bakgrunden är att verksamheten i Alunda sedan 2019 är evakuerad till andra lokaler, på grund av inomhusmiljöproblem. Ett programarbete för en ny vårdcentral inleddes 2021, då även Folktandvården meddelade att de behövde nya lokaler.

Ett alternativ förordades av vårdstyrelsen i maj 2021, som innebar ett samarbete med Östhammarshem. I december 2021 riktade dock Konkurrensverket kritik mot en upphandling som Domstolsverket genomfört, den ansågs vara en otillåten direktupphandling. Detta har nu resulterat i att fastighets- och servicenämnden gör bedömningen att även Region Uppsala måste genomföra en hyresvärdsupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling. Därav dagens beslut av nämnden.

En hyresvärdsupphandling kommer att utvärderas utifrån ett antal kriterier: geografiskt läge, leveranstid, hyrestid, årshyra, uthyrningsyta samt ekonomisk stabilitet hos hyresvärd.

Käkkirurgen hyr in sig på Västra Ågatan

Nu hyr käkkirurgen in sig i Kaniken på Västra Ågatan 16, efter ett beslut av fastighets- och servicenämnden. Dagens lokaler för käkkirurgen på Akademiska sjukhusområdet är gamla och inte ändamålsenliga. Där finns, enligt tjänsteutlåtandet, påtagliga arbetsmiljöproblem och lokalerna kommer att utrymmas på grund av tidigare rivningsbeslut.

Hyresvärd på Västra Ågatan blir Uppsala Akademiförvaltning. Kontraktsvärdet bedöms landa kring 48 miljoner kronor, och tänkt inflytt beräknas till fjärde kvartalet 2023. Innan inflytt kommer fastighetsägaren att bygga om de nya lokalerna.

Revisorer får svar om IT-system

Region Uppsalas revisorer har anlitat en extern part för att genomföra en granskning av Region Uppsalas arbete med sina IT-system. Syftet med granskningen har bland annat varit att bedöma om fastighets- och servicenämnden, sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och förvaltning av IT-stöden.

Den sammanfattande bedömningen av revisonen är att styrningen av arbetet med Region Uppsalas IT-stöd inte är tillräckligt ändamålsenlig och effektiv. Som orsak till detta pekas på att den organisatoriska strukturen för IT-området är otydlig, då IT-frågor hanteras under flera styrelser och nämnder.

Rekommendationerna är bland annat att fastighets- och servicenämnden lyfter till regionstyrelsen att IT-policyn bör revideras, samt att Region Uppsala systematiskt bör gå igenom de IT-system som förvaltas med ett starkt personberoende. I sitt svar skriver Region Uppsala att rekommendationerna kommer att beaktas.