Uppsnabbat från regionstyrelsen den 1 mars

2022-03-01 Pressmeddelande

Smart specialiseringsstrategi för Uppsala län antagen

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en Smart specialiseringsstrategi för Uppsala län, för åren 2022 – 2027. Strategin listar fyra särskilda styrkeområden för länet: Innovativa material, life science, hållbara energilösningar i integrerade energisystem samt cirkulär biobaserad ekonomi.

Ett prioriterat mål i Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi är att tydliggöra områden där Uppsala län har särskilt goda förutsättningar för utmanings- och kunskapsdriven innovation, för hållbar utveckling och tillväxt genom smart specialisering.

Begreppet smart specialisering har lanserats av EU-kommissionen i arbetet med den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). ERUF står för en stor del av finansieringen av Sveriges regionala utvecklingspolitik. För att få tillgång till vissa medel finns numera ett så kallat nödvändigt villkor. I praktiken måste Europas regioner identifiera, beskriva och fortsatt utveckla regionala styrkeområden – de måste ta fram en smart specialiseringsstrategi, liksom Region Uppsala nu har gjort.

Framtagandet av strategins innehåll har skett i dialog med länets aktörer och intressenter kopplat till utpekade styrkeområden. Den primära målgruppen som har varit med och bidragit med inspel till den Smarta specialiseringsstrategin, är representanter från länets universitet, näringsliv, företags- och innovationsstödssystem, samverkanstrukturer och offentliga aktörer.

Revisorer får svar om arbetet mot korruption

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat Region Uppsalas arbete med korruption. Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetet bedrivs tillräckligt kraftfullt och ändamålsenligt. Granskningen visar sammanfattningsvis att Region Uppsala bedriver ett arbete med att motverka korruption och andra oegentligheter, men att man önskar att arbetet tydligare levandegörs i organisationen.

Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen svaret till revisorerna, samt bestämde att korruption och oegentligheter ska vara en del av riskanalysen i Region Uppsalas arbete med intern kontroll. Därtill beslutades att Region Uppsala ska övergå till digital hantering av bisysslor.

Av svaret framgår bland annat att regionstyrelsen instämmer i att frågor om korruption och oegentligheter bör lyftas på varje arbetsplats, så att alla medarbetare är införstådda med vad som gäller vid en anställning i offentligt finansierad verksamhet. Under våren 2021 inrättades en visselblåsarfunktion i Region Uppsala. Ett nytt säkerhetsprogram kommer att fastställas under våren.

 

Riktlinje för politiska studiebesök reviderad

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen Regions Uppsalas nya reviderade riktlinjer för politiska studiebesök och partipolitisk information inom Region Uppsala.

Ett antal utgångspunkter är vägledande. Dessa är att studiebesök i verksamheterna välkomnas. Besöken ska ske med hänsyn till besökares och patienters integritet. Det ska vara tydligt för besökare och patienter vem som är på studiebesök och vem som är personal. Förfrågningar om studiebesök ska ske med god framförhållning och ha ett tydligt syfte. Dessa förfrågningar om studiebesök ska gå genom förvaltningsdirektören. Och slutligen ska värdskapet för ett studiebesök motsvara nivån på besöket.

Av riktlinjen framgår också bland annat att öppna partipolitiska informationsmöten inte ska förekomma inom Region Uppsalas lokaler eller områden. Detsamma gäller partipolitisk affischering, utdelande av flygblad med mera.

 

Programarbete för spårvagnsdepå inleds

Fastighets- och servicenämnden ska förbereda start av ett programarbete för en spårvagnsdepå, detta till en utgift av 50 miljoner kronor. Programarbetet startar under förutsättning av att Uppsala kommun fattar genomförandebeslut för spårväg.  Det beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är det avtal som tecknades 2017 mellan svenska staten, Region Uppsala, Uppsala kommun och Knivsta kommun om en utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår med nya stationer, samt bostadsbyggande i Uppsala och Knivsta.

Som en konsekvens av Fyrspårsavtalet träffades 2019 ett finansieringsavtal mellan Trafikverket, Uppsala kommun och Region Uppsala om statlig medfinansiering för uppförandet av Ultunalänken. I syfte att uppnå ett komplett spårtrafiksystem mellan Bergsbrunna, Södra staden och centrala Uppsala har Uppsala kommun och Region Uppsala även träffat en överenskommelse om att komplettera Ultunalänken med det så kallade Kunskapsspåret, vilket tillsammans med Ultunalänken ska utgöra det samlade Spårvägssystemet.

Beslutet om att inleda ett programarbete för en spårvagnsdepå är en direkt följd av tidigare beslut. Hela spårvägssystemet ska vara klart år 2029, och spårvagnsdepån behöver vara klar år 2027 eftersom den ska ta emot fordon.

(SD) röstade för avslag och reserverade sig mot beslutet. 

Initiativ om TBE-vaccinering besvarades

I januari inkom Vivianne Macdisi (S) med ett initiativ till regionstyrelsen kring TBE-vaccinering för barn. Macdisi ville bland annat att regionstyrelsen skulle säkerställa att beslutet om avgiftsfri TBE-vaccinering verkställs, samt veta på vilken juridisk grund regionen anser sig ha rätt att ta ut avgift för TBE vaccin från 2022.

Av svaret framgår bland annat att regionfullmäktige har beslutat om avgiftsfri TBE-vaccinering för barn och ungdomar från 3 till och med 18 år från år 2022. På grund av rådande omständigheter med pågående coronapandemi har utredning och verkställande av beslutet blivit fördröjt. Utredningen och förberedelserna har nu startat och behandlar frågor som avtal med privata utförare, tillgång till vaccin, ekonomi och ersättning, samt dokumentation i regionens IT-system.

Planering pågår för en kortsiktig lösning för 2022, följt av en långsiktig lösning från 2023 och framåt. Under 2022 kommer vaccination ske i externa lokaler av timanställd personal med barnkompetens med start tidigast den 7 mars. Tidsbokning ska ske via 1177. För 2022 finns 5,7 miljoner kronor i budget. Budget för 2023 och framåt ingår i ordinarie budgetprocess.

I svaret poängteras också att det är vårdstyrelsen som ansvarar för vaccinationer. Med denna genomgång ansågs initiativet besvarat. (S) yrkade bifall och reserverade sig mot beslutet. 

 

Länkar