Uppsnabbat regionstyrelsen den 29 mars 2022

2022-03-29 Pressmeddelande

Prognos om plus 331 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos, enligt balanskravsresultat, uppgår till plus 331 miljoner kronor efter februari månad. Det är 125 miljoner kronor bättre än budgeterat årsresultat. Den positiva avvikelsen beror främst på högre skatteintäkter och generella statsbidrag med 311 miljoner kronor. Detta beror på en snabbare återhämtning av ekonomin och högre ersättning inom utjämningssystemet. Finansnettot påverkas negativt av en värdeminskning av regionens medelsportföljer om 241 miljoner kronor, det råder just nu oro på marknaden främst beroende på kriget i Ukraina. Den orealiserade värdeminskningen exkluderas dock i det prognostiserade balanskravsresultatet.

Sjukhusstyrelsen försämrar årsprognosen med 135 miljoner kronor till minus 335 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset står för en försämring på 150 miljoner kronor, medan sjukhusstyrelsens egen verksamhet står för en förbättring med 15 miljoner kronor. Försämringen för Akademiska sjukhuset beror på svårigheter att hämta hem effekter av åtgärdsprogrammet under året. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet beräknas bland annat ha lägre kostnader för köpt vård inom ortopedi och handkirurgiavtalen.

135 miljoner kronor satsas på framtidsinvesteringar

50 miljoner kronor för att förvandla Lasarettet i Enköping till ett rutinkirurgiskt centrum, och 40 miljoner kronor för att förbättra akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Vid dagens möte beslutade regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att satsa sammanlagt 135 miljoner kronor på framtidsinvesteringar. Bakgrunden är att tillfälliga engångsposter ledde till ett stort överskott i årsbokslutet för år 2021.

Region Uppsala har efter årsbokslutet 2021, som visade ett plusresultat på en dryg miljard kronor, gjort en genomlysning av verksamheten för att se vilka investeringar som kan vara möjliga att genomföra. Den röda tråden har varit att hitta investeringar som ska ge bättre förutsättningar för Region Uppsala framåt. Investeringarna ska kunna påbörjas redan i år och kunna realiseras snabbt.

Pandemin har inneburit att Region Uppsalas medarbetare har tagit ett rejält steg mot att arbeta digitalt även distribuerat, från sina hem. Här föreslås nu sammanlagt 32 miljoner kronor satsas på modern säker uppkoppling som är sömlös för användaren oberoende av om man

befinner sig på kontoret, hemma eller på flygplatsen. Därtill på en modern säkerhetsinfrastruktur, fler standardiserade enkla verktyg för digitala möten, samt på en ökad robusthet i IT-systemens infrastruktur.

50 miljoner kronor satsas på att förvandla Lasarettet i Enköping till ett rutinkirurgiskt centrum. Det handlar bland annat om att uppdatera och utrusta operationssalar, samt att få till ett helhetstänk. Två operationssalar är idag uppdaterade med god ventilation så att implantatkirurgi kan utföras, men fem av salarna är ännu inte uppdaterade och kan därför inte användas till infektionskänslig kirurgi. Det ska också till en renovering av den steriltekniska avdelningen och den pre- och postoperativa avdelningen.

Genom dessa investeringar kan det rutinkirurgiska centrumet realiseras fullt ut, något som bland annat innebär bättre tillgänglighet och möjliggör att Akademiska sjukhuset kan fokusera än mer på högspecialiserad vård.

40 miljoner kronor satsas på Akademiska sjukhusets akutmottagning. I satsningen ingår att nuvarande entré/väntrum byggs om till triageområde (för medicinsk bedömning). En ny yta skapas som reception, medan rum anpassas för att skapa fler undersökningsrum på ortopedsidan. Ett nytt läkemedelsrum och en ombyggnation av det så kallade torget för sekretesskyddade teamstationer ingår också.

Sju miljoner kronor avsätts för att köpa in ytterligare 50 väderskydd för att resenärer i kollektivtrafiken ska få bra skydd vid dåligt väder (nuvarande avtal som förser Region Uppsala med reklamfinansierade väderskydd löper ut under 2022). Fem miljoner kronor satsas på Wikområdet, här ingår bland annat att rusta upp stigar, öka tillgängligheten för personer med funktionshinder samt bygga en lekpark för barn och ett utomhusgym.

Regionstyrelsen beslöt vid sitt möte att rekommendera regionfullmäktige att fatta dessa beslut, regionfullmäktige kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde i april.

(S) lämnade ett särskilt yttrande. 

System för kompetenshantering ska upphandlas

Region Uppsala initierar en upphandling av så kallat kompetenshanteringssystem, efter beslut av regionstyrelsen.

Systemen kallas ibland LMS, Learning Management System, och hanterar sådant som e-utbildningar och kompetensplaner. Det system Region Uppsala har idag täcker inte alla behov, och avtalet löper ut i februari 2023.

Satsningar på väg 288, väg 55 och hållbara transporter i Region Uppsalas länsplan

Nu är Region Uppsala klar med sin länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län. Efter remissförfarandet inkluderar den bland annat ett färdigställande av hela väg 288 som mötesfri väg, en utbyggnad av väg 55 på två delsträckor och en gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge. I planen finns prioriteringarna för det regionala statliga vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar. Planeringsramen ligger på 1 921 miljoner kronor för åren 2022 - 2033. Länsplanen klubbas av regionfullmäktige i april.

Länsplanen för regional transportinfrastruktur görs på uppdrag av staten, och är en del av den långsiktiga ekonomiska planeringen av Sveriges transportinfrastruktur, tillsammans med Trafikverkets nationella plan. Länsplanen gäller för tolv år, men revideras vart fjärde år. Uppsala län har alltså en ekonomisk ram på drygt 1,9 miljarder kronor för åren 2022 – 2033.

Den plan som idag passerade regionstyrelsen innehåller ett antal namnsatta objekt: en utbyggnad och därmed slutförande av väg 288 Gimo – Börstil (mötesfri väg) till en kostnad av cirka 550 miljoner kronor (avsatt i plan finns 475 miljoner kronor, 75 miljoner återstår att finansiera). Därtill en utbyggnad av väg 55 Uppsala – Enköping på två delsträckor för ökad trafiksäkerhet: Örsundsbro – Kvarnbolund (365 miljoner kronor) och Enköping – Litslena (161 miljoner kronor). Planen innehåller också en satsning på en gång- och cykelväg (samt kollektivtrafikåtgärder) mellan Uppsala och Björklinge (52 miljoner kronor).

Medel avsätts också för att förstärka tillgängligheten till stationsområden kopplat till utbyggnaden av fyra spår på Ostkustbanan Uppsala-länsgränsen (Myrbacken). Det handlar om sådant som gång- och cykelvägar, cykelparkeringar och olika kollektivtrafiksåtgärder. Satsningarna är en del i Region Uppsalas, Uppsala kommuns och Knivsta kommuns åtagande i det avtal som slutits med staten gällande fyrspårsutbyggnaden.

Planen ska bidra till att uppfylla mål på nationell och regional nivå. Den tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, nationella transportpolitiska mål samt de fokusområden som regeringen lyfter fram i direktiv och proposition. Utifrån detta har tio mål formulerats med tillhörande strategiska inriktningar inom tre områden: ett klimatneutralt och transporteffektivt transportsystem, ett tillgängligt och inkluderande transportsystem samt ett hälsofrämjande och trafiksäkert transportsystem.

Länsplanen omfattar utveckling och investeringar i det statliga regionala vägnätet, i vilket samtliga statliga vägar i Uppsala län ingår med undantag för E4, E18, väg 56 och väg 70. Undantagen hanteras i den nationella planen. Åtgärdsplanen avsätter även medel till utpekade brister och till åtgärder som var för sig bedöms kosta mindre än 50 miljoner kronor.

Vid sitt möte på tisdagen beslutade regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att säga ja till länsplanen för regional transportinfrastruktur. Efter beslut i fullmäktige i april skickas länsplanen in till regeringen som fattar beslut om definitiva ramar till respektive länsplan, samt innehåll i nationell plan. Därefter ska länsplanen fastställas i regionfullmäktige.

(MP) reserverade sig till förmån för sitt eget förslag till länsplan. (V) yrkade bland annat på att länsplanen ska slå fast att kollektivtrafik med bussar och tåg ska prioriteras före bilar och reserverade sig mot beslutet i dessa delar.