Uppsnabbat Trafik – och samhällsutvecklingsnämnden 17 mars 2022  

2022-03-17 Nyheter

Plan för systematisk uppföljning av trafikavtal

Nämnden har fattat beslut om en ny plan för systematisk uppföljning av trafikavtal med privata utförare. Planen gäller från och med juni, när nya avtal träder i kraft.

Planen innebär bland att krav på trafikföretagen följs upp två ggr per år. F-skattsedel, arbetsgivaravgifter, ekonomisk status ska då kontrolleras. En gång i månaden ska man kontrollera utförd trafik, inställd trafik och punktlighet. Två gånger per år ska upplevd kundkvalitet följas upp genom kundundersökningar och synpunkter som kommer in till Kundtjänst.

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033

Nämnden fattade beslut om att rekommendera regionstyrelsen att godkänna den föreslagna
regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet då de menar att hållbarhetsplanen inte i tillräcklig grad underlättar för övergång från biltrafik till kollektivtrafik och cykling.

Information om prioriterade fastighetsinvesteringsbehov för perioden 2022–2032 inom trafik- och samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsområde

Spårvägsdepå har fått en högre prioritering, liksom en bussdepå i Enköping. En reglerplats i Uppsala behövs då avtal med Uppsala kommun löper ut 2024 och inte kommer att förlängas.

Information om Uppsala spårväg

Ett ärende är på väg upp i regionstyrelsen som föreslås besluta att uppdrag åt
Fastighet och Servicenämnden att starta ett programarbete för en spårvägsdepå.

 

Länkar