Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 22 november 2022

2022-11-22 Pressmeddelande

Det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset föreslås pausas

Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att arbetet med det nya produktionsköket pausas i sex månader, därefter tas ett nytt ställningstagande. En prognos för ärendet ska lämnas till nämnden senast i juni 2023. Beslutet går nu vidare till både regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Bakgrunden är att regionfullmäktige 2018 fattade beslut om genomförandet av projektet Nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset. En första upphandling genomfördes i december 2021 och utfallet blev endast ett inkommet anbud, detta överskred dessutom väsentligen projektets budget. Därför avbröts upphandlingen med hänvisning till oacceptabelt anbud. Vid ett upphandlingsförfarande i maj 2022 hade materialprisindex införts, för att öppna för fler och lägre anbud. Men även denna gång inkom endast ett anbud, som låg ännu högre än det tidigare. Därför avbröts även denna upphandling med hänvisning till oacceptabelt anbud.

Enligt ärendets handlingar har projektet idag ett stort behov av ytterligare investeringsmedel för att kunna genomföras. Den största anledningen bedöms vara den ökade kostnadsbilden som hänger ihop med omvärldsläget. Entreprenadkostnader drivs upp av kostnadsökningar inom bland annat material, drivmedel och energi, samt även av generella osäkerheter.

En förnyad upphandling skulle under rådande omvärldsläge sannolikt inte ge ett väsentligen lägre anbud, enligt tjänsteutlåtandet. Att minska projektets omfattning är inte rimligt, då anbuden avviker med alltför stora belopp i förhållande till projektets budget. Därför föreslås att pausa projektet, för att invänta en mer stabil marknad. Ett scenario med sex månaders paus beräknas i praktiken ge en byggstart om 10 – 15 månader. Kostnadseffekten av att pausa projektet i sex månader beräknas till cirka 4 – 8 miljoner kronor. En paus i 18 månader beräknas få en kostnadseffekt på cirka 5,7 till 9,7 miljoner kronor.

Myndigheterna kommer sannolikt inte att tillåta en öppen schaktgrop under längre tid, vilket påverkar möjligheten att pausa projektet på obestämd tid (byggnaderna kommer att rivas). Måltider levereras idag från Region Västmanland enligt avtal. Vid en paus av projektet kan detta samarbete förlängas, men ett nytt avtal behöver upprättas.

Nu blir ärendet alltså en fråga för först regionstyrelsen, och därefter regionfullmäktige.

Omfattningen av systemet för sop- och tvättsug minskas

Vid sitt möte fattade fastighets- och servicenämnden ett antal beslut som berör installationen av ett system för sop- och tvättsug på Akademiska sjukhuset. Systemet är en automatiserad hantering av tvätt och brännbart avfall, som transporteras via rör till en terminal. Regionstyrelsen beslutade om genomförandet av detta system 2015.

Nu beslöt nämnden bland annat att banta projektet i dess omfattning. I den preliminära planen ingick även F-blocket och byggnaderna B14, B12 och B9. Här konstateras nu att dessa byggnader kommer att kräva stora ombyggnationer i framtiden, det är därför enligt ärendets handlingar varken ekonomiskt försvarbart eller tekniskt genomförbart att nu installera sop- och tvättsug i dem. Detta får istället utredas i samband med kommande ombyggnationer.

Projektet tilldelades dessutom ytterligare cirka 28,9 miljoner kronor (vilket innebär en total investeringsutgift om cirka 76,7 miljoner kronor). Det som påverkar investeringskostnaden är bland annat index, då den ursprungliga utgiften baserades på 2013 års prisnivå. Andra delar är tillägg för exempelvis markarbeten.

Därtill fattade nämnden ett beslut om att det skulle finnas med även en option på terminalutrustning. Det handlar om en sopkomprimator (en anordning för att minska volymen på sopor) som enligt ärendets handlingar höjer driftsäkerheten och skapar redundans.

Länkar