Uppsnabbat från regionstyrelsen den 8 november 2022

2022-11-08 Pressmeddelande

Prognos om plus 440 miljoner kronor

Årsprognosen för Region Uppsala enligt balanskravsresultatet uppgår till plus 440 miljoner kronor per september månad, vilket är 236 miljoner kronor bättre än budgeterat årsresultat. Det prognostiserade resultatet ligger på 3,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den positiva avvikelsen mot budgeterat resultat beror främst på högre skatteintäkter och generella statsbidrag med 493 miljoner kronor.

Finansnettot påverkas negativt av en värdeminskning av regionens medelsportföljer om 539 miljoner kronor. Denna värdeminskning är dock orealiserad, och exkluderad från det prognostiserade resultatet.

Målbild för 1177 godkänd

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att ställa sig bakom målbilden för 1177 (före detta 1177 Vårdguiden). Man beslutade också att Region Uppsalas övergripande handlingsplan för digitalisering ska inkludera en regional handlingsplan för en stegvis realisering av målbilden för 1177.

Målbilden innehåller tre övergripande principer: 1177 är Sveriges samlingsplats för invånarens hälsa, vård och omsorg och tandvård. Principerna i nära vård gäller; personcentrering, jämlik vård och hälsa, och rätt vård i rätt tid och ett fritt vårdval. Samt - digitalt när det går och fysiskt när det behövs.

Initiativ om telefonlinje till psykakuten avslogs

Neil Ormerod (V) och Salima Korshed (V) inkom i juli med ett initiativ med förslag att regionstyrelsen skulle avsätta resurser för att öppna en telefonlinje till psykakuten, och att regionstyrelsen skulle ge regiondirektören i uppdrag att föreslå en stödlinje för människor med psykisk ohälsa.

Av svaret framgår bland annat att någon stödlinje aldrig har funnits vid Akademiska sjukhuset.  Personer som har akuta självmordstankar ska uppsöka akutpsykiatriska mottagningen, både för barn och vuxna, som hålls öppna dygnet runt. I situationer där man inte själv kan ta sig till sjukhuset kan man även ringa 112. Sjukvårdsrådgivningen 1177 har inte funktionen av att vara en stödlinje vid akuta suicidtankar, däremot är det en kontaktväg in till vården för den som är orolig över sitt psykiska mående och behöver vägledning till hur man kan få hjälp.

Folkhälsomyndigheten har fått ett nationellt uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa eller självmordsbenägenhet, samt till anhöriga och närstående.

Med hänvisning till detta avslogs alltså initiativet. (V) och (S) reserverade sig mot beslutet. 

Initiativ om Lasarettet i Enköping fick svar

Neil Ormerod (V) inkom i augusti med ett initiativ med förslag om att regionstyrelsen skulle ge regiondirektören i uppdrag att påbörja processen att rekrytera en ny permanent sjukhusdirektör för Lasarettet i Enköping, och slå fast att Lasarettet i Enköping förblir en självständig förvaltning.

Av svaret framgår bland annat att det har genomförts en utredning om samlat ledarskap för sjukhusen. Mot bakgrund av utredningens slutsatser har nu en rekrytering av en ny sjukhusdirektör påbörjats. Med detta ansågs initiativet besvarat. (V) och (S) reserverade sig mot detta. 

Initiativ om tågsituationen avslogs

Salima Korshed (V) och Neil Ormerod (V) inkom i augusti med ett initiativ med förslag att regiondirektören skulle få i uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med problemen med Mälartåg. Samt att regiondirektören skulle få i uppdrag att initiera en utredning med målet att tillsammans med berörda regioner driva tågtrafik i egen regi när nuvarande avtal med MTR löper ut.

Av svaret framgår bland annat att regionstyrelsen beslutat att regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att, tillsammans med övriga ägare i Mälardalstrafik, initiera en utveckling av ägarstyrningen i Mälardalstrafik med anledning av bolagets utveckling och erfarenheterna hittills. Det framgår också att när det nuvarande trafikavtalet med Mälardalstrafik avslutas så kommer Region Uppsala behöva ta ställning till den lämpligaste strategin framåt vad gäller regional och storregional tågtrafik. Uppdraget att ta fram en analys inför det beslutet ligger på trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Med hänvisning till detta så avslogs initiativet. (V), (S) och (MP) reserverade sig mot detta. 

(MP) hade ett antal yrkanden i samband med initiativet, bland annat att regiondirektören skulle få i uppdrag att i ägardialogen med Mälardalstrafik verka för att Upptågstrafiken skiljs ut från MTR:s uppdrag. (MP) reserverade sig mot detta. 

Överenskommelse om Regionalt forum 2023 – 2026 godkänd

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen en överenskommelse mellan Region Uppsala och de åtta kommunerna i Uppsala län, kallat Regionalt forum. Överenskommelsen gäller för åren 2023 – 2026.

Överenskommelsen ersätter en tidigare överenskommelse och är kompletterad med en bilaga över prioriterade frågor för 2023. Här nämns sådant som Effektiv och nära vård, Hållbar samhällsutveckling, Länets resiliens och kontinuitetsplanering och Länets kompetensförsörjning.

Region Uppsala yttrar sig om Arlanda flygplats

Infrastrukturdepartementet har låtit Region Uppsala lämna synpunkter på rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden. Region Uppsala är på ett övergripande plan överens med rapporten. Arlanda flygplats har en betydelsefull roll i det nationella och internationella transportsystemet och behöver utvecklas. Region Uppsala lämnar dock ett antal synpunkter med anknytning till rapporten.

Bland annat att dagens passage- och stationsavgift vid Arlanda Central måste förändras. Avgiften bör inte tas ut direkt av tågresenären, utan i stället av den som ansvarar för Arlanda flygplats och dess drift. Avgiften får, enligt svaret, inte utgöra ett hinder för utveckling av hållbara transporter till flygplatsen.

(MP) och (V) yrkade på att remissvaret borde ändras vad gäller fokus på ytterligare en start- och landningsbana. Yrkandet röstades ned, vilket (MP) och (V) reserverade sig mot. 

 Yrkande på julgåva bifalles

I samband med att delårsrapporten för regionstyrelsen för perioden januari – september 2022 behandlades yrkade (S), (V) och (MP) på att regionstyrelsen skulle ge regiondirektören i uppdrag att se till att alla medarbetare i Region Uppsala får en julgåva till ett värde av 500 kronor från arbetsgivaren (en kostnad på 8 miljoner kronor enligt yrkandet).

Yrkandet bifölls. Regiondirektören fick också i uppdrag att se över regionens samlade medarbetarerbjudande.