Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 28 november

2022-11-28 Nyheter

Utredning av ny sjukhusbyggnad på annan plats överlåts till regionstyrelsen

Vid sjukhusstyrelsens sammanträde presenterades en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset.

Förstudien har tagit fram ett tänkbart scenario, som innebär att centralblocket renoveras och anpassas, men att det också skapas nybyggnader för vissa verksamheter, ett projekt som förväntas ta flera decennier. Som ett alternativ presenteras också ett förslag om att bygga ytterligare ett sjukhus.

Sjukhusstyrelsen ansåg att frågan om ny sjukhusbyggnad behöver utredas vidare, där man tar hänsyn till fler perspektiv, bland annat behovet av högspecialiserad sjukvård och det pågående omställningsarbetet för framtidens hälso- och sjukvård. Det behövs också samråd med fler förvaltningar inom Region Uppsala och med länets kommuner.

Sjukhusstyrelsen beslutade att överlåta ärendet till regionstyrelsen för fortsatt beredning.


Oförändrad prognos för Akademiska efter oktober

Akademiska sjukhusets årsprognos är oförändrad efter oktober månad. Sjukhuset förutspår ett underskott på minus 500 miljoner kronor, vilket är 300 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 200 miljoner kronor. Prognosen speglar bemanningssituationen på sjukhuset med brist på egen personal och ökat behov av inhyrd personal.

Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 6 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett plusresultat på 48 miljoner kronor.

Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport.


Region Uppsala upphandlar operationslag för att öka kapaciteten

Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av ett operationslag till robotkirurgi under sex månader, från 1 januari till senast 30 juni 2023. Syftet är att kunna öka kapaciteten med cirka tio operationer per vecka. De typer av operationer som kommer att genomföras är högspecialiserad cancerkirurgi och endometrios.

Sjukhusstyrelsen beslutade också att initiera upphandling av två instrument. Det ena är en sekvenseringsutrustning för storskaliga molekylärgenetiska analyser. Det andra är ett system för snabb PCR-analys av influensa, RS-virus och covid 19-virus.

Länkar