Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 november

2022-11-21 Nyheter

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 utsedda

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2022 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter:

  • Familjeläkarna Luthagen, Uppsala för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom ett strukturerat och hälsofrämjande arbetssätt förankrat i ordinarie verksamhet - 60 000 kronor.
  • Närvårdsenheten Tierp-Älvkarleby, Nära vård och hälsa för utveckling av ett personcentrerat arbete med hälsofrämjande perspektiv och stöd för goda levnadsvanor - 40 000 kronor.

Oförändrad prognos för vårdstyrelsen i oktober

Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrad i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner kronor, vilket är i nivå med årsbudget. Prognosen för vårdstyrelsens egen verksamhet är plus 53 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport.

Initiativ om att göra kulturdoulorna permanenta besvarat

Birgitta Mogård (V) hade väckt ett initiativ med förslaget att projektet med kulturdoulor i Region Uppsala ska permanentas och bli en del av ordinarie verksamhet.

Av ärendet framgår att Nära vård och hälsa bedömer att projektet fungerar bra och att det skulle vara positivt att permanenta verksamheten. Under hösten kommer antalet timanställda kulturdoluor att utökas och verksamheten kommer att fortsätta att drivas under 2023 med finansiering av statsbidrag. Frågan kommer att beaktas i budgetberedningen för 2024.

Vårdstyrelsen beslutade att anse ärendet besvarat. (V) reserverade sig.

Initiativ om att ge postcovid-patienter god vård besvarat

Birgitta Mogård (V) hade väckt ett initiativärende om att ge patienter med postcovid god vård. Initiativet innehöll två förslag. Det första förslaget var att vårdstyrelsen ska besluta att postcovidmottagningens verksamhet ska fortsätta under 2023. Det andra förslaget var att hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma med förslag om hur en god och kunskapsdriven sjukvård kan säkras till patientgruppen och hur den förväntade ”vandringen mellan specialisterna” för de enskilda patienterna kan förebyggas.

Vårdstyrelsen beslutade att avslå förslaget att postcovidmottagningens verksamhet ska fortsätta. Det andra förslaget besvaras med att en rapport om aktuellt kunskapsläge för patientgruppen samt hur Region Uppsala arbetar med att anpassa vården ska lämnas till vårdstyrelsen senast vid sammanträdet i mars 2023.

(V) reserverade sig och yrkade på att postcovidmottagningen skulle vara kvar. 

Länkar