Region Uppsala något under snittet i patientenkät om psykiatri

2022-10-04 Pressmeddelande

Totalt sett ligger Region Uppsala något under rikets snitt i en ny stor enkätundersökning, samordnad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nationell patientenkät (NPE) psykiatri har genomförts för första gången sedan 2018, i år med en ny metod som innebär att jämförelser bakåt är svåra.

Mätningen genomfördes under perioden mars – maj 2022. I Region Uppsala har 3063 enkäter skickats ut till slumpmässigt utvalda patienter som har besökt psykiatrin (gäller såväl barn- och ungdomspsykiatrins (BUP:s) öppenvård och slutenvård, som vuxenpsykiatrins öppenvård och slutenvård). Region Uppsala har fått sammanlagt 956 svar.

Undersökningen är uppdelad på sju olika dimensioner. Dessa är Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet. Inom barn- och ungdomspsykiatrin ligger Region Uppsala något under rikets snitt inom i princip alla dimensioner inom såväl öppenvård som slutenvård (undantaget är att Region Uppsala ligger något över rikets snitt vad gäller Tillgänglighet inom slutenvården). Exempelvis är Region Uppsalas dimensionspoäng för Helhetsintryck 55,7 för slutenvården (mot 59,4 som snitt för riket), och 65,4 för öppenvården mot 70,9 som rikets snitt.

Siffrorna är något bättre för Region Uppsala inom vuxenpsykiatrin där Region Uppsala ligger något över rikets snitt inom tre av sju dimensioner inom öppenvården. Men även här är den övergripande slutsatsen att Region Uppsala totalt sett ligger något under rikets snitt. Exempelvis är Region Uppsalas dimensionspoäng för Helhetsintryck 61,5 för slutenvården, mot 64,0 som snitt för riket. Inom öppenvården är motsvarande siffror 76,1 för Region Uppsala, mot rikets snitt som är 75,8 (en av de dimensioner där Region Uppsala alltså ligger svagt över snittet).

– Resultaten i de delar som rör heldygnsvård för barn och heldygnsvård för vuxna är tyvärr svåra att dra säkra slutsatser ifrån, med tanke på att det är så pass få patienter som svarat på enkäten. Jag vet att det genomförs väldigt mycket bra arbete inom psykiatrin i Region Uppsala. Totalt sett ser jag ändå resultaten som en stark signal, vi har absolut en potential att förbättra oss, säger Roland Säll, verksamhetschef för psykiatri på Akademiska sjukhuset.

Fakta om undersökningen:
Nationell Patientenkät (NPE) är en av Sveriges största enkätundersökningar. Samtliga regioner deltar. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Mätningen genomfördes under perioden mars – maj 2022. I Region Uppsala har 3063 enkäter skickats ut till slumpmässigt utvalda patienter som har besökt psykiatrin, varav 956 har svarat.

2022 års undersökning har genomförts med en ny metodik, där regionerna har tagit hjälp av 1177.se. Det innebär att det blir svårt att göra jämförelser bakåt, NPE psykiatri genomfördes senast 2018. Tanken är nu att undersökningen framgent ska genomföras vartannat år och att åren ska vara jämförbara med varandra. 

Länkar

Kontakt

Malin Conde, projektledare och kontaktperson NPE Region Uppsala: 076-103 56 29 Roland Säll, verksamhetschef psykiatri Akademiska sjukhuset, söks via 018-611 20 01