Uppsnabbat från regionfullmäktige 26 oktober

2022-10-26 Nyheter

Ny regionstyrelse utsedd

Regionfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya regionstyrelsen. Regionstyrelsen tillträder den 26 oktober.

Regionstyrelsen: Ordförande Emilie Orring (M), 1:e vice ordförande Unn Harsem (C), 2:e vice ordförande Helena Proos (S), Björn-Owe Björk (KD), Anna-Karin Bye (KD), Cecilia Linder (M), Jessica Kumlin (M), Nils Fall (M), Malin Sjöberg Högrell (L), Christer Olsson (SD), Jonathan Othén (SD), Neil Ormerod (V), Salima Korshed (V), Hans Wennberg (MP), Vivianne Macdisi (S), Joel Gohari Moghadam (S), Johnny Svahn (S), Majlene Westberg (S), Thomas Eriksson (S). Dessutom valdes 10 ersättare.

Nya regionråd valda

Regionfullmäktige utsåg regionråd för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026.

Följande regionråd valdes: Emilie Orring (M), Cecilia Linder (M), Björn-Owe Björk (KD), Unn Harsem (C), Malin Sjöberg Högrell (L), Christer Olsson (SD), Jonathan Othén (SD), Neil Ormerod (V), Hans Wennberg (MP), Jenny Lundström (MP). Helena Proos (S), Vivianne Macdisi (S).

Nytt presidium utsett

Regionfullmäktige utsåg nytt presidium för perioden 26 oktober 2022 - 14 oktober 2026:
Ordförande Erik Weiman (M), 1:e vice ordförande Karoline Hilding (L), 2:e vice ordförande Fredrik Anderstedt (S).

Ny valberedning utsedd

Regionfullmäktige utsåg valberedning för perioden 26 oktober 2022 – 15 oktober 2026.
Följande valdes: Ordförande Emilie Orring (M), Björn-Owe Björk (KD), Unn Harsem (C), Malin Sjöberg Högrell (L), Mårten Fjällström (MP). Jonathan Othén (SD), Helena Proos (S). Dessutom valdes 8 ersättare.

Nya revisorer utsedda

Regionfullmäktige utsåg sex revisorer för mandatperioden 2023-2026.
Följande revisorer valdes: Ordförande Anders Toll (S), 1:e vice ordförande Cecilia Forss (M), Per Lindström (KD), Tommy Larsson (SD) Sofia Rogozinska (V), Carl-Åke Elmersjö (MP).

Reglemente för Region Uppsala

Regionfullmäktige fastställde reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder i Region Uppsala.

Reglementet har justerats i enlighet med den nya politiska organisationen som regionfullmäktige tidigare har beslutat om. Bland annat bildas en regional utvecklingsnämnd. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration, utskottet för hälso- och sjukvård och utskottet för personal-, kompetensförsörjning och utbildning avskaffas. Regionstyrelsens arbetsutskott förstärks.

Regionfullmäktige upphävde också reglementet för krisledningsnämnden. Detta reglemente är numera infört i reglementet för Region Uppsala.

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda fastställda

Regionfullmäktige fastställde reglerna för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda under den nya mandatperioden. Bland annat justeras månadsarvodena till presidierna i de politiska organen. Förändringarna innebär en kostnadsökning med 8 miljoner kronor jämfört med föregående mandatperiod. Till detta kommer kostnadsökningar som hänger samman med att antalet ledamöter i fullmäktige utökas från 71 till 101. Sammanlagt kommer kostnaderna för den politiska organisationen att öka med 13,3 miljoner kronor.

Redovisning av lokalt partistöd för 2021

Regionfullmäktige godkände redovisningar från de politiska partierna av hur det lokala partistödet för 2021 har använts. Det huvudsakliga syftet med partistödet är att främja den lokala demokratin. Det används till exempel för att finansiera lokaler, administration och utbildning. Hur stort stödet är styrs av antalet mandat. För 2021 redovisade partierna hur de använt följande belopp: (S) 2 097 000 kr: (C): 733 950 kr, (L): 524 250, (V): 733 950 kr, (MP): 419 400 (KD): 692 100 kr, (M): 1 363 050 kr, (SD): 601 500 kr.

Länkar