Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden den 28 oktober 2022

2022-10-28 Pressmeddelande

Biljettpriser 2023

Vid nämndsammanträdet fastställdes biljettpriserna för 2023. I enlighet med ett tidigare beslut i regionfullmäktige höjs priset för en 30-dagarsbiljett för vuxna till 1 000 kronor. En resa med enkelbiljett i zon 1 med reskassa höjs till 28 kronor. Övriga biljettpriser höjs med i genomsnitt 3 procent. De nya biljettpriserna börjar gälla den 4 januari 2023.

I samband med prisjustering tas det så kallade Arlandatillägget på buss bort med målet att göra det enklare för kunder att resa till/från flygplatsen. Arlandatillägget för tågresor kvarstår.

(V) yrkade på avslag på de nya biljettpriserna och reserverade sig mot beslutet. (S) och (V) reserverade sig även till förmån för egna förslag om bland annat sommarlovskort. 

Oförändrad prognos för Trafik och samhälle

Årsprognosen för Trafik och samhälle ligger kvar på minus 113,7 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten för september. Biljettintäkterna låg på en nivå som motsvarar 90,4 procent jämfört med hur det såg ut före pandemin. Busstrafiken i både region och stad har återhämtat sig och produktionen förväntas nå avtalade nivåer inom perioden, men läget är fortfarande ansträngt i tågtrafiken.

Region Uppsala yttrar sig över utredning om stöd till samordning av biljettsystem

Region Uppsala har yttrat sig över Trafikverkets utredning Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Utredningen föreslår att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska kunna få ekonomiskt stöd för att utveckla och anpassa regionala biljettsystem så att det blir enklare för resenärer att köpa biljetter som gäller över länsgränserna. Region Uppsala instämmer i stort sett med utredningens förslag, men anser att stödet inte bara ska ges till nya initiativ, utan även till sådana som pågår sedan tidigare.

Initiativ om att utveckla den demokratiska dialogen besvarat

Joel Gohari (S) hade väckt ett initiativärende om att ta fram ett förslag till hur dialogen kan utvecklas mellan trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, utförarna av kollektivtrafik och andra relevanta parter, såsom arbetstagarorganisationer. Vid nämndsammanträdet redovisades det uppföljningsarbete som redan görs. Det finns en kontinuerlig dialog som regleras i avtal. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att anse initiativet besvarat.

(S) och (V) ansåg att yrkandet skulle bifallas och reserverade sig mot beslutet. 

 

Länkar