Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 20 oktober 2022

2022-10-20 Pressmeddelande

Nu införs äldremottagningar på alla vårdcentraler

Region Uppsalas pilotprojekt med särskilda äldremottagningar avslutas nu. Istället inleds ett breddinförande på samtliga vårdcentraler i länet med start i november 2022, men med tyngdpunkten under 2023. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte. En återrapport ska ske till vårdstyrelsen i december 2023.

Bakgrunden är den förväntade utvecklingen med allt fler äldre med stora behov av vård och omsorg.  I Regionplan och budget för 2021–2022 fanns därför ett uppdrag om att utveckla ett proaktivt och samordnat arbetssätt för målgruppen, 75 år eller äldre med komplexa behov, på några vårdcentraler i länet under 2021 och 2022. Detta projekt övergår nu alltså till ett breddinförande vid alla vårdcentraler.

Projektet har utvecklat arbetssätt och metoder som, enligt ärendets handlingar, på sikt ger bättre förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser till målgruppen. Det förväntas leda till en minskad undvikbar slutenvård, samt jämlik vård i länet. För år 2023 finns 30 miljoner kronor avsatta för ändamålet.

 

Vårdstyrelsen vill se programarbete för ombyggnad av Kungsgärdets vårdcentral

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att en ombyggnad av Kungsgärdets vårdcentral bör gå vidare från förstudie till programarbete. Detta till en kostnad om högst 11,5 miljoner kronor. Ärendet går nu vidare till fastighets- och servicenämnden.

Bakgrunden är att Flogsta vårdcentral tvingades evakueras hösten 2018, på grund av inomhusmiljöproblem. Verksamheten har därefter istället tillfälligt fått bedrivas vid Kungsgärdets, Samariterhemmets och Stenhagens vårdcentraler. Detta har inneburit stora påfrestningar, både för vårdcentralens patienter och medarbetare, samt för vårdcentralens ekonomi.

Trots mycket arbete har en ny lokal för en samlad vårdcentral i Flogsta inte varit möjlig att finna. Ansvariga verksamhetsområdeschefer arbetade under 2020 fram ett förslag till alternativ lösning för vårdcentralen. Förslaget innebar i korthet att vårdcentralerna Flogsta och Kungsgärdet organisatoriskt skulle gå samman och lokaliseras gemensamt i Kungsgärdets lokaler.

Förvaltningen Fastighet och service har därefter tillsammans med Nära vård och hälsa genomfört en behovsanalys och en förstudie, för att se över möjligheten att inrymma en större vårdcentral på Kungsgärdets område. Två olika placeringar av vårdcentralen och tre olika placeringar av laboratoriet har utretts – se ärendets bifogade handlingar.

Ärendet om ett programarbete går nu alltså vidare till fastighets- och servicenämnden. Den kommande investeringskostnaden finns upptagen i Regionplan och budet för 2023 - 2025, här har sammanlagt 97,5 miljoner kronor reserverats.

 

Prognos om plus 64 miljoner kronor

Den ekonomiska årsprognosen för vårdstyrelsens egen verksamhet och förvaltningarna Folktandvården och Nära vård och hälsa är plus 64 miljoner kronor för år 2022.

Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner kronor, vilket är i nivå med årsbudget. Nära vård och hälsa lämnar en årsprognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Vårdstyrelsens egen verksamhet lämnar i sin tur en prognos på plus 53 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor bättre än årsbudget.

Detta framgår av vårdstyrelsens månadsrapport. Som vanligt gäller att vårdstyrelsens förvaltningar och egen verksamhet bara är en del av Region Uppsalas totala verksamhet.

 

Folktandvårdens prislista räknas upp med 6,8 procent

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att Folktandvårdens prislista för år 2023 ska räknas upp med 6,8 procent. Det innebär att åtgärdsprislistan för allmäntandvård och specialisttandvård räknas upp med detta belopp. Detsamma gäller avtalen för Frisktandvård, men bara för de avtal som nytecknas eller tecknas om efter tre år.

Folktandvårdens prislista räknas upp årligen för att kompensera förvaltningen för kostnadsökningar. I regionplan och budget som regionfullmäktige fattat beslut om i juni 2022 anges att ökningen ska vara kopplad till LPIK. LPIK är ett slags prisindex som används av Sveriges regioner.

Länkar