Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 26 september

2022-09-26 Pressmeddelande

Försämrad prognos för Akademiska efter tertial 2

Akademiska sjukhuset förutspår ett underskott på minus 500 miljoner kronor för 2022. Det framgår av den ekonomiska rapporten till och med augusti, som föredrogs för sjukhusstyrelsen. Detta är en försämring jämfört med 120 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och totalt 300 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 200 miljoner kronor. Bland annat har kostnaderna för inhyrd personal och vård av dömda ökat. Vissa nationella läkemedelsrabatter har också avslutats, vilket gett kostnadsökningar.

Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 8 miljoner kronor.  Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett plusresultat på 41 miljoner kronor.


Inhyrning av personal ska minska – beslut om åtgärdsplan

Användningen av hyrpersonal vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska minska. Nu ska en åtgärdsplan för nedtrappning tas fram, med det långsiktiga målet om hyrstopp. Det beslutade sjukhusstyrelsen. En återrapport av arbetet ska ges vid sjukhusstyrelsens sammanträde i december.

(S) lämnade egna yrkanden, bland annat att ett tak på 180 dagar inhyrning ska införas och att en ny bedömning av behovet av inhyrning ska göras efter 12 veckor. Detta avslogs.


Svar på granskning av Region Uppsalas arbete med intyg till Försäkringskassan

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av arbetet med intyg till Försäkringskassan avseende arbetsförmågebedömning. Syftet med granskningen är att bedöma om regionens läkare kan utfärda intyg som ger en rättssäker hantering och om intygen kan utfärdas på ett effektivt sätt, utan att skapa onödig belastning på organisationen.

Revisorernas bedömning är att intygen i allt väsentligt framställs rättssäkert och effektivt, men man har några förslag på hur det systematiska arbetet kan utvecklas. Sjukhusstyrelsen beslutade att ett styrdokument inom området ska tas fram och fastställas senast i mars 2023.


Initiativ om vårdplatser på Akademiska sjukhuset besvarat

Flera ledamöter från (S) inkom den 20 juni med ett initiativ till sjukhusstyrelsen. Ärendet utgår från det föreläggande med krav på fler öppna vårdplatser som har lagts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Enligt förslaget ska sjukhusdirektören uppdras att ta fram en åtgärdsplan, med vissa specificerade punkter och redovisa hur 612 vårdplatser kan göras tillgängliga.

I sjukhusstyrelsens svar finns en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Sjukhusstyrelsen beslutade att initiativet skulle anses besvarat med hänvisning till detta. (S) reserverade sig och yrkade på att förslagen i initiativärendet skulle bifallas.

Initiativ om särskild uppföljning av psykiatrisk vård besvarat

Sjukhusstyrelsen fick en redogörelse för hur vårdplats- och bemanningsbristen påverkar den psykiatriska vården i Uppsala län. Initiativet till detta hade väckts av Viktor Waldau (V), mot bakgrund av SKR:s årliga nationella jämförelse ”Psykiatrin i siffror".

Länkar