Ny resandeprognos visar på högre resande längs den tänkta spårvägssträckningen

2023-04-19 Pressmeddelande

Region Uppsala har tagit fram en ny resandeprognos för 2030, 2040 och 2050. Prognosen visar på 55 procent större resande 2040 än vad tidigare prognos visat. Ökningen är störst till och från Uppsalas södra delar där många arbetsplatser och skolor finns, och som redan idag har många resande, och vidare till stationen i Bergsbrunna. Rapporten utgör ett underlag inför beslut om kollektivtrafikens utformning i samband med bygget av fyra spår mellan Uppsala och Stockholm

-Som ansvarig kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län behöver vi göra regelbundna resandeprognoser för att kunna planera för och möta invånarnas behov av kollektivtrafik, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Idag bor drygt 240 000 invånare i Uppsala kommun och 2050 beräknas invånarantalet ha ökat till 340 000, varav cirka 275 000 kommer vara bosatta i Uppsala stad.

I hela stadsbusslinjenätet är det idag ca 100 000 resenärer per dag. Busslinje 3 till Gottsunda och linje 4 till Ultuna är två av de mest använda busslinjerna med närmare 30 000 resenärer per dag totalt. I den nya prognosen kommer det år 2040 vara drygt 70 000 resenärer och år 2050 nästan 100 000 resenärer på dessa sträckor.

Det innebär ett högre resande med 55 procent är 2040 och 30 procent högre år 2050 än vad tidigare prognos visat. Det är framför allt resandet på sträckan Ultuna - Bergsbrunna som resandet kommer att öka, en resandeutveckling som till stor del är en följd den nya tågstationen. År 2050 väntas över 20 000 resenärer om dagen byta kollektivtrafikslag vid den nya stationen i Bergsbrunna.

- Prognosen visar att, oavsett hur omfattande utbyggnaden i sydöstra stadsdelarna blir, kommer de fyra järnvägsspåren till Stockholm och den nya stationen i Bergsbrunna innebära behov av en kollektivtrafik som har mycket hög kapacitet redan runt 2040 i dessa delar av staden, säger Karin Svingby, Trafikdirektör, Region Uppsala.

Som underlag för prognosen har Region Uppsalas och Uppsala kommuns gemensamma trafikmodell använts tillsammans med resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Modellen tar bland annat hänsyn till den förmodade befolkningsutvecklingen, hur stor och var den sker och hur många som pendlar till och från Uppsala.

Resandeflödena i prognosmodellen påverkas inte av vilken kollektivtrafiklösning som används.

Rapporten har beställts av Region Uppsala och har tagits fram av WSP.

 

Länkar

Kontakt

Emilie Orring (M) Ordförande regionstyrelsen emilie.orring@regionuppsala.se 076-785 41 72Karin Svingby Trafikdirektör karin.svingby@regionuppsala.se 018-617 48 83Maria Hasselgren Presschef, Trafik och samhälle maria.k.hasselgren@regionuppsala.se +46722024864