Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 24 april 2023

2023-04-24 Pressmeddelande

 

Sättningar i sjukhusgarage ska åtgärdas

Nu går investeringsprojektet Åtgärder bottenplan parkeringshus T3 på Akademiska sjukhuset vidare till genomförande. Den totala investeringsutgiften för programarbete och genomförande får uppgå till högst 13, 2 miljoner kronor. Engångskostnader får högst uppgå till en miljon kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Parkeringshuset T3 på Akademiska sjukhusområdet byggdes år 2015. Sedan byggnationen har det bildats större sättningar på bottenplan, vilket leder till att ojämnheter påverkar bil- och gångtrafiken i parkeringshuset. Byggnadens stomme är pålad medan bottenplanet, som ligger direkt i mark, är asfalterad. Sättningarna ökar i omfattning mot Sjukhusvägen och asfalten ligger idag cirka 10–20 centimeter lägre än när den anlades. Då den pålade stommen står stilla har det bildats upphöjningar när kringliggande mark och asfalt sjunker. Därför ska nu befintlig fyllning och lera skiftas bort och i stället ersättas med lättfyllning, för att på så sätt minska lasten på underliggande lera.

Under byggtiden stängs parkeringshusets bottenplan av och en provisorisk infart från inre Sjukhusvägen anläggs till plan 2. Detta innebär att cirka 100 bilparkeringsplatser för besökare stängs av under byggtiden. Ersättningsplatser kommer att skapas i sjukhusets närområde.

Ytterligare 5 miljoner för programarbete inför evakuering

Projektet Ombyggnation N1 (ingång 78) tilldelas ytterligare 5 miljoner kronor för programarbetet, den totala investeringsutgiften för programmet får därmed uppgå till 7 miljoner kronor. Detta beslutade fastighet- och servicenämnden vid sitt möte.

Bakgrunden till beslutet att bygga om ingång 78 är renoveringen av Akademiska sjukhusets så kallade centralblock, byggnad B9 och B12, samt ett par andra byggnader. De tilltänkta ytorna i N1 planeras att användas för evakuering av administrativa verksamheter och mottagningar under 10 – 12 års tid.

Det har visat sig att behovet av anpassningsåtgärder är större än tidigare beräknat. Åtgärder tillkommer även i form av anpassning av plan 3 samt ett antal rum på plan 9 som är i behov av layoutförändringar (tidigare planering antog att det gällde endast plan 4 – 7). Därtill måste en miljöinventering genomföras.

Därför fattade nämnden dagens beslut där programarbetet inför ombyggnaden alltså anslås ytterligare 5 miljoner kronor.

 

Länkar