Uppsnabbat från regionstyrelsen den 25 april 2023

2023-04-25 Pressmeddelande

Prognos om minus 307 miljoner kronor

Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 307 miljoner kronor. Detta är efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor, pengar som nu går till kostnadsökningen kopplad till pensioner. Resultatet är 457 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat.

Förklaringen till det negativa resultatet är den höga inflationen som både påverkar det allmänna kostnadsläget och kostnaderna för pensionerna. Höga kostnader för inhyrd personal och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt är också orsaker till den negativa årsprognosen.

Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 innan nyttjande av resultatutjämningsreserven beräknas till minus 1 013 miljoner kronor (drygt en miljard kronor).

Akademiska sjukhuset lämnar en prognos på minus 650 miljoner kronor, det är 550 miljoner kronor sämre än årsbudgeten på minus 100 miljoner kronor. Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens lämnar en årsprognos på minus 50 miljoner kronor, det är enligt budget.

(S), (V) och (MP) yrkade på att regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till skrivelse till regeringen med uppmaning om att tydligt stärka resurserna till Sveriges regioner, med utgångspunkt i de ekonomiska utmaningar som Region Uppsala och andra regioner nu möter. Detta vann inte regionstyrelsens gillande, vilket (S), (V) och (MP) reserverade sig mot. 

Ytterligare 3,8 miljoner kronor till program för lokaler för PCI och arytmi

Programarbetet för projektet Lokaler för PCI och arytmi tilldelas ytterligare 3 810 000 kronor, den totala investeringsutgiften får därmed uppgå till högst 15 550 000 kronor. Detta enligt beslut av regionstyrelsen.

Bakgrunden är att så kallade kateterburna behandlingsmöjligheter av hjärtsjukdomar utvecklas snabbt. Inom hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset behandlas kranskärlssjukdom med ballongvidgning (PCI), olika hjärtrytmrubbningar samt olika klaffel. I takt med att metoderna nu utvecklas och befolkningen ökar och blir äldre, ökar även behoven av ingrepp. Verksamheten på Akademiska sjukhuset har i dagsläget fyra interventionslaboratorium i föråldrade lokaler, därför har ett projekt inletts för att utreda långsiktigt hållbara lokallösningar.

Det har visat sig vara svårt att hitta lämplig plats/byggnad för nya lokaler för PCI och arytmi, därför behövs enligt handlingarna en ökad tilldelning av medel till programarbetet. Detta för att få fram ett så komplett underlag som möjligt.

Fördelningen av riktade statsbidrag justeras

Varje år ingår staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett antal överenskommelser om samarbeten inom olika områden. Överenskommelserna beslutas efter det att Region Uppsalas regionplan och budget redan är beslutad. I 2023 års överenskommelser har det tillkommit områden och finansiering från staten, därför behöver Region Uppsala justera fördelningen jämfört med beslutad budget för år 2023.

Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen den nya fördelningen. 46,4 miljoner kronor går till tillfälliga insatser under 2023 inom områdena kvinnors hälsa (9,5 miljoner), ökat antal disponibla vårdplatser (28,5 miljoner) och civilt försvar och krisberedskap (8,4 miljoner). Det är ännu inte klart vad utfallet av den prestationsbaserade delen kring disponibla vårdplatser kommer att bli, eller vilka ansökningar kring att främja ett hållbart arbetsliv som kommer att bli godkända.

(S) lämnade ett särskilt yttrande. 

Initiativ om akutsjukvård för barn besvarades

I mars 2023 inkom Vivianne Macdisi (S), Neil Ormerod (V) och Hans Wennberg (MP) med ett initiativ om att bland annat utreda vilka rättigheter barn från andra länder som befinner sig i Sverige under en längre tid har till akutsjukvård. De ville även få information om hur vanligt förekommande det är med fall där barn har behov av akutsjukvård och betalningsansvaret ligger på patienten själv.

Av regionstyrelsens svar framgår bland annat att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett regelverk som används av samtliga regioner i Sverige. Patienter som inte omfattas av särskilda avtal (något exempelvis patienter från EU, EES och Schweiz gör) får oavsett ålder betala hela vårdkostnaden om de behöver någon typ av vård i Sverige. Det gäller både omedelbar, nödvändig och planerad sjukvård. De personer som fått uppehållstillstånd och behöver vård innan de blivit folkbokförda betalar, enligt rekommendation från SKR, själva hela kostnaden för vården.

Under perioden 2013 till 2022 har årligen mellan 50 och 100 patienter under 18 år, tillhörande gruppen övriga utländska medborgare, fått vård på Akademiska Sjukhuset eller Enköpings lasarett och blivit fakturerade för hela vårdkostnaden. Beloppen har varierat mellan 0,3 och 3,4 miljoner kronor per år. Region Uppsala följer inte upp hur stor andel av patienterna som haft en privat sjukförsäkring.

Eftersom Region Uppsala, liksom alla andra svenska regioner, utgår från det regelverk som anges i SKR:s Handbok vård av personer från andra länder finns det enligt svaret inget behov av att ytterligare genomlysa Region Uppsalas hantering.

(S), (V) och (MP) ville att initiativet skulle bifallas, och inte besvaras, och reserverade sig mot beslutet. 

Länkar