Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 27 april

2023-04-27 Pressmeddelande

Brister hittade i fördjupad uppföljning av läkare

Region Uppsala har gjort en fördjupad uppföljning av fem psykiatriker och en ortoped. Samtliga är verksamma inom Lag om läkarvårdsersättning, den så kallade nationella taxan.

Av rapporten till sjukhusstyrelsen framgår att det framkommit allvarliga brister hos flera av vårdgivarna. Bristerna handlar bland annat om att man inte följer nationella behandlingsrekommendationer. Det saknas också strukturerad uppföljning av behandlingsresultatet och i många fall har besöksfrekvensen varit mycket hög. För tre av vårdgivarna rekommenderas Region Uppsala att upprätta en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. I två fall har det funnits allvarliga vårdskador som bör leda till Lex Maria-anmälan från läkarna.

Sjukhusstyrelsen beslutade att en handlingsplan ska upprättas utifrån rapporten. En återrapportering ska lämnas till sjukhusstyrelsen i oktober.

Oförändrad ekonomisk prognos efter mars

Akademiska sjukhuset prognosticerar ett resultat på minus 650 miljoner kronor för 2023, samma prognos som föregående månad. Det framgår av månadsrapporten för mars. Prognosen är 550 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 100 miljoner kronor.

Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligger kvar oförändrat på minus 15 miljoner kronor och beror på höga kostnader för inhyrd personal och ökad produktion.

Prognosen för sjukhusstyrelsens egen verksamhet följer budget.

Initiativärende om sjukhushundar återkommer

(S), (V) och (MP) väckte ett initiativärende om sjukhushundarna på Akademiska sjukhuset. Enligt förslaget ska verksamheten få finansiering med 700 000 kronor 2023, 1 miljon kronor för 2024 samt permanentas.

Sjukhusstyrelsen beslutade att ärendet ska återkomma till styrelsen efter beredning. (S) och (V) yrkade på att frågan skulle avgöras på sittande sammanträde. Detta avslogs.

Länkar