Uppsnabbat från regionstyrelsen den 29 augusti 2023

2023-08-29 Pressmeddelande

Hälsoobligationer införs för högt blodtryck

I juni beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala ska ge ut en hälsoobligation, på upp till 100 miljoner kronor. I en hälsoobligation lånar regionen pengar på kapitalmarknaden för att finansiera en innovativ eller preventiv insats, men betalar tillbaka lånet utefter resultaten av en sådan insats enligt på förhand fastslagna villkor. På så sätt bär inte regionen ensam den ekonomiska risken vid innovativa och preventiva insatser.

Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att det hälsotillstånd som ska adresseras med en hälsoobligation ska vara hypertoni, högt blodtryck. Fyra tänkbara hälsoområden har identifierats: KOL, hypertoni, psykisk ohälsa (depression, oro och ångest) och fetma. Dessa hälsotillstånd har sedan analyserats och utvärderats mot ett antal kriterier. Så som att det ska finnas evidensbaserade interventioner med goda förutsättningar att förebygga hälsotillståndet eller sjukdomsförloppet hos målgruppen – alltså att det i dagligt tal ska finnas förutsättningar för att göra något åt sjukdomen, vilket i förlängningen sparar både pengar och lidande.

Analyserna visade bland annat att hypertonipatienter i åldersgruppen 50 - 80 år (åldern då de flesta får sin diagnos), jämfört med befolkningen utan hypertoni i samma åldersspann, leder till extra kostnader på cirka 1,3 miljarder kronor per år för Region Uppsala. Samtidigt finns det evidensbaserade insatser som kan införas utan större svårigheter och som har mycket goda chanser att ge önskade resultat. Dit hör bredare screening och precisionsmedicinering.

Efter detta beslut från regionstyrelsen, om vilket hälsoområde som ska adresseras, kommer nu mer djupgående analyser göras för att fastställa exakt besparingspotential samt villkoren för finansiering i hälsoobligationen.

(S) och (V) lämnade särskilda yttranden. (MP) yrkade på tydligare skrivningar om att kommande beslut om villkor etcetera skulle tas av regionstyrelsen, något majoriteten redan ansåg framgick. (MP) reserverade sig mot detta. 

Prognos om minus 333 miljoner kronor

Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 333 miljoner kronor vid juli månads utgång. Detta är efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor, annars skulle resultatet beräknas till minus 1 040 miljoner kronor. Prognosen är 483 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat, men 45 miljoner kronor bättre än sist regionstyrelsen fick en prognos som då gällde vid april månads utgång.

Det negativa resultatet påverkas både av den höga inflationen och av högre kostnader för pensioner. Dock ligger såväl skatteintäkter som generella statsbidrag över budget, med 47 miljoner kronor respektive 106 miljoner kronor. Region Uppsalas finansnetto påverkas positivt av en värdeökning av medelsportföljen om 413 miljoner kronor, detta är dock en orealiserad värdeökning som inte syns i det prognostiserade balanskravsresultatet.

(S) och (V) lämnade ett särskilt yttrande. Även (MP) lämnade ett särskilt yttrande. 

Fortsatt avgiftsfri vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 är fortsatt avgiftsfritt i Region Uppsala från 1 juli till och med den 31 december 2023. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte, ett beslut som är i linje med den rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som finns på området.

En överenskommelse har också fattats mellan staten och SKR om att fortsätta vaccinera utan avgift, där regionerna ersätts för sina kostnader. Beslutet från regionstyrelsen anmäls till regionfullmäktige och SKR.

Revisorer får svar om akutsjukvården sommaren 2022

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av akutsjukvården under sommaren 2022. Syftet har varit att få en bild av hur Region Uppsala under denna sommar klarat av att tillgodose vårdanställdas skäliga förväntningar på att få den semesterledighet som de enligt lag har rätt till, samt länsinvånarnas skäliga förväntningar att få den akuta vård som de enlig lag har rätt till.

Den övergripande bedömningen är att Region Uppsala inte kunde säkerställa en akutsjukvård som svarade upp mot förväntningar och målsättningar. Revisorerna har därför bland annat rekommenderat Region Uppsala att förstärka arbetet med att bättre kunna attrahera personal, inte minst sjuksköterskor och annan omvårdnadspersonal, genom förbättrade arbetsvillkor.

Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen svaret till revisorerna. Av svaret framgår bland annat att Region Uppsala har upprättat en handlingsplan. Svaret redovisar också aktiviteter från handlingsplanen som både på kort och lång sikt ska bidra till en bättre arbetsmiljö, och en minskad obalans mellan krav och resurser inom akutsjukvården.

Revisorer får svar om införandet av Heroma

Region Uppsalas revisorer har genomfört en fördjupande granskning av implementeringen av personal- och lönesystemet Heroma, och om den har skett med tillräcklig styrning och kontroll. Den samlade bedömningen är att implementeringen av systemet delvis skett med tillräcklig styrning och intern kontroll. Men revisorerna observerar även att kraven för vissa områden, såsom schemaläggning, inte varit tillräckligt genomarbetade. Revisorerna konstaterar också bland annat att utbildningsinsatserna har varit omfattande, men att mer utbildningsinsatser kring schemaläggning och tolkning av lönespecifikationer borde ha genomförts.

Därefter kommer revisorerna med ett antal rekommendationer, bland annat att det bör avsättas resurser för att utbilda organisationen i hur lönespecifikationerna i Heroma ska läsas och tolkas.

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen svaret till revisorerna. Av svaret framgår bland annat att Region Uppsala nu avsätter resurser för utbildningar i hur lönespecifikationerna ska läsas och tolkas. Som vanligt finns både revisorernas rapport och svaret i sin helhet i de handlingar som bifogas detta utskick.

Revisorer får svar om intern kontroll

På uppdrag av revisorerna i Region Uppsala har KomRedo granskat Region Uppsalas interna kontroll mot korruption och andra oegentligheter. Granskningen visar att Region Uppsala har påbörjat ett arbete med att stärka den interna kontrollen vad gäller oegentligheter, men att ytterligare insatser behövs.

Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen svaret till revisorerna. Av svaret framgår bland annat att det tidigare decentraliserade ansvaret att genomföra upphandlingar nu centraliserats till regionkontoret. Detta innebär att alla upphandlingar nu kommer att följa en liknande process. Alla medarbetare måste nu även genomgå en utbildning med tillhörande kunskapstest för att få attestbehörighet. Ett regionövergripande styrdokument kring korruption är under framtagande. Svaret i sin helhet finns bifogat i de handlingar som medföljer detta utskick.

Revisorer får svar om fastighets- och servicenämnden

Region Uppsalas revisorer har granskat fastighets- och servicenämndens uppdrag och verksamhet. Syftet har varit att granska om nämndens uppdrag och verksamhet uppfyller de behov som finns inom regionen. Den övergripande bedömningen har varit att nämnden delvis uppfyller de behov som finns inom regionen. Däremot har regionstyrelsen och regionfullmäktige inte tillfredställande kunskap om lokalutnyttjandet och behov av investeringar.

Därför lämnade revisorerna ett antal rekommendationer, bland annat att det bör finnas ett styrande dokument för lokalförsörjningsprocessen för beslut i regionfullmäktige. Där ska det framgå vem som ansvarar för att styra och samordna regionens arbete med övergripande lokalförsörjningsfrågor, samt vilket ansvar som ligger på styrelser och nämnder.

Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen svaret till revisorerna. Av svaret framgår bland annat att Region Uppsala avser att tillsätta en arbetsgrupp. Gruppen ska leverera ett styrande dokument för lokalförsörjningsprocessen, där det blir tydligt vem som ansvarar för att styra och samordna regionens arbete med övergripande lokalförsörjningsfrågor. Dokumentet ska även klargöra vilket ansvar som ligger på styrelser och nämnder, och hur förvaltningarna ska arbeta med behovsanalyser och lokalförsörjningsplanering.

Initiativ om kraftsamling för Akademiska sjukhuset besvarades

I februari inkom (S) med ett initiativ till regionstyrelsen om att bland annat bilda en grupp med representanter från hälso- och sjukvårdsavdelningen, facken, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet och politiken för att leda ett dialogprojekt. Projektet skulle förbereda underlag för en handlingsplan, ”en kraftsamling för att lösa krisen på Akademiska sjukhuset”.

Av svaret framgår att det finns åtgärdsprogram och handlingsplaner för att lösa de utmaningar som Akademiska sjukhuset står inför. Svaret räknar upp ett flertal initiativ så som ekonomisk åtgärdsplan för verksamhetsområdena, åtgärdsplan för hållbar sjuksköterskebemanning och utlokalisering av bassjukvård.

Med detta ansågs initiativet besvarat.