Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 28 augusti

2023-08-28 Nyheter

Positiva omdömen om nytt måltidssystem på Akademiska


Det nya måltidssystemet som infördes på Akademiska sjukhuset våren 2022 har fått flera positiva effekter. Det visar en ny utvärdering som presenterades för sjukhusstyrelsen.

Systemet ”Fleximat” innebär att kylda portioner levereras till avdelningsköken där de förvaras i kylskåp och värms i mikrovågsugnar. Avdelningsköken bemannas av utbildad måltidspersonal.

I utvärderingen lyfter man särskilt fram att det nya systemet är positivt för patienterna, eftersom det numera alltid ska finnas tillgång till lagade måltider på avdelningarna. Tidigare var patienterna tvungna att anpassa sig efter matvagnens tider. Undersköterskor har rapporterat om att de fått frigjord arbetstid, som har kunnat läggas på patientnära arbete.

En annan fördel är att matsvinnet har minskat. Med det gamla systemet kasserades tio procent av de färdiga portionerna. Den andelen ligger nu på 2 procent.

På minussidan finns att sjukhusets kostnader för patientmat har ökat mer än det budgettillskott som Akademiska sjukhuset har fått. För 2023 handlar det om en extrautgift på 21 miljoner kronor som belastar Akademiska sjukhuset. En översyn pågår för att se hur kostnaderna kan minskas.


Försämrad prognos för Lasarettet i Enköping

Den ekonomiska årsprognosen för Lasarettet i Enköping har försämrats. Det framgår av ekonomirapporten efter juli månad, som behandlades på sjukhusstyrelsen. Lasarettet väntas göra ett resultat på minus 30 miljoner kronor, vilket är en försämring med 10 miljoner kronor jämfört med i maj. Underskottet orsakas bland annat av högre driftskostnader och ökade kostnader för inhyrd personal, som hänger samman med att produktionen ökat.

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset är oförändrad och uppgår till minus 700 miljoner kronor för 2023.


Akutvården sommaren 2022 granskad

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av akutvården vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping under sommaren 2022. Syftet med granskningen var att få en bild av hur Region Uppsala klarat att tillgodose vårdanställdas semesterledighet och länsinvånarnas behov av akut vård.

Den övergripande bedömningen är att Region Uppsala inte kunnat säkerställa en akutsjukvård som svarar upp mot förväntningar och målsättningar. Revisorerna lämnar också rekommendationer till åtgärder.

Sjukhusstyrelsen instämmer i rekommendationerna. I svaret redogör man för pågående arbete som ligger i linje med det som revisorerna rekommenderar.


Initiativ om arbetsväxling för sjukvårdspersonal besvarat

Jonathan Sanabria Othén (SD) hade väckt ett initiativärende om att förvaltningen skulle få uppdrag att ta fram statistik om hur mycket arbetstid klinisk personal lägger på arbetsuppgifter som kan hanteras av andra. Liknande statistik har tagits fram i Region Östergötland.

Sjukhusstyrelsen beslutade att besvara initiativet med hänvisning till ärendebeskrivningen. Där beskrivs tidigare arbete med bland annat uppgiftsväxling för effektivare användning av kompetenser.


Initiativ om kraftsamling för Akademiska sjukhuset besvarat

Vivianne Macdisi (S) hade väckt ett initiativ om ”Kraftsamling för Akademiska sjukhuset”. Initiativet handlar om situationen vid sjukhuset och särskilda åtgärder för att hitta breda lösningar.

Sjukhusstyrelsen beslutade att besvara initiativet med hänvisning till att Region Uppsala har vidtagit åtgärdsprogram och handlingsplaner för att kunna möta de utmaningar Akademiska sjukhuset står inför.


Yrkande om tillägg till direktörsrapport avslogs

(S) yrkade på ett tillägg till hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport. Enligt förslaget skulle sjukhusstyrelsen besluta att medarbetare som kommer i kontakt med patienter inom sjukhusstyrelsens ansvarsområde som möter patienter och anhöriga inte ska åläggas ansvar att ange papperslösa. Yrkandet avslogs.

Länkar