Goda resultat i årets medarbetarundersökning

2023-12-13 Pressmeddelande

Region Uppsala får resultatet 73 på Sveriges kommuners och regioners så kallade HME-index, Hållbart medarbetarengagemang. Skalan mäter 0 – 100. Majoriteten känner sig trygga på jobbet.

En medarbetarundersökning görs varje år inom Region Uppsala med syftet att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Enkäten är ett verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och få en effektiv verksamhet, med hög kvalitet och engagerade medarbetare. Undersökningen resulterar bland annat i ett index, framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som kallas för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Detta index mäter från 0 - 100 och är baserat på tre delindex: ledarskap, motivation och styrning. Här är totalsumman för Region Uppsala 73, förra året var samma summa 72. Generellt brukar sägas att resultat över 70 är goda resultat.

I år har enkäten fått ett nytt utseende, vilket gör att den enda jämförelsen bakåt är HME. Årets undersökning genomfördes under perioden 17 oktober – 31 oktober 2023 och besvarades av 8 607 medarbetare, vilket ger en svarsfrekvens på 69 procent.  

Majoriteten av regionens medarbetare känner sig trygga på arbetsplatsen. 6 procent upplever att det förekommer trakasserier/diskriminering på arbetet. Exempel på styrkor är att chefer ger rätt förutsättningar att ta ansvar och visar förtroende för medarbetarna. Samt att arbetet känns meningsfullt. Exempel på områden med potential för förbättring är att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas, och att fler ska se fram emot arbetet.

- Att flertalet tycker att deras jobb är meningsfullt är viktigt! Det är ju själva grunden för att medarbetare ska trivas och göra ett bra jobb. Nu har vi ett underlag för vårt fortsatta förbättringsarbete och kommer att arbeta vidare med att utveckla arbetssätt och förutsättningar för medarbetare och verksamheter, säger regiondirektör Johan von Knorring. 

Kontakt

Sofia Reinholdsson, tf HR-direktör Region Uppsala: 073 – 866 09 51