Mobilt team ska erbjuda cancerpatienter bedömning i hemmet

2023-12-08 Pressmeddelande

Antalet personer som diagnosticeras med cancersjukdom ökar kraftigt. För att kunna möta växande vårdbehov krävs nya arbetssätt. Cancerkliniken på Akademiska sjukhuset har inlett ett nytt samarbete med mobila närvårdsteamet i Region Uppsala. Främsta syftet är att kunna hjälpa cancerpatienter, som akut blivit sämre, i hemmet, med justering av läkemedelsbehandling och bedömning av behov av sjukhusinläggning. Härigenom ska patienterna slippa söka vård akut.

Cancerpatienter som blivit akut sämre ska kunna få hjälp i hemmet, till exempel med med justering av läkemedelsbehandling och bedömning av behov av sjukhusinläggning. Det är syftet med ett nytt samarbete mellan cancerkliniken på Akademiska sjukhuset och mobila närvårdsteamet i Region Uppsala.

Cancerpatienter som blivit akut sämre ska kunna få hjälp i hemmet, till exempel med med justering av läkemedelsbehandling och bedömning av behov av sjukhusinläggning. Det är syftet med ett nytt samarbete mellan cancerkliniken på Akademiska sjukhuset och mobila närvårdsteamet i Region Uppsala.

– För patienter med en cancerdiagnos blir det smidigare att få hjälp i hemmet, till exempel för bedömning av läkemedelsdoser och behov av sjukhusinläggning. Syftet är att minska behovet att söka vård akut och inläggning i slutenvården, säger Michael Bergqvist, sektionschef för onkologi inom verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset.

Samarbetet innebär att onkologens dagvårdsavdelning och cytostatikabehandlingsavdelning kan kontakta mobila närvårdsteamet direkt för hjälp med bedömningar. Målgruppen är patienter som fått nytillkomna akuta symtom i hemmet, exempelvis feber eller nedsatt allmäntillstånd.

Antalet personer som diagnosticeras med cancersjukdom ökar kraftigt. På Akademiska sjukhuset handlar det om cirka fem procent fler patienter varje år. För att kunna möta de växande vårdbehoven behövs nya arbetssätt. Samarbetet med mobila sjukvårdsteamet, som är en verksamhet inom Nära vård och hälsa, är ett sådant. Ett annat exempel är den öppenmottagning för planerade cancerbehandlingar som öppnas i Gränbystaden efter årsskiftet.

Mobila närvårdsteamet i Region Uppsala startade i oktober 2017 och besår av flera läkar- och sjukskötersketeam som utför bedömningar på primärvårdsnivå, med syfte att förebygga undvikbar slutenvård eller besök vid akutmottagningar. I stället för att patienten ska besöka vårdcentral eller sjukhus erbjuder teamet medicinsk bedömning i hemmet, oavsett boendeform. Personalen ger också rådgivning till kommunens sjuksköterskor. Dessutom kan teamet lägga in patienter direkt på närvårdsavdelningar och några medicinska vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset.

– I och med samarbetet kan patienterna snabbare få en medicinsk bedömning och åtgärder/vård i hemmet. De slipper ta sig till sjukhus och eventuellt behöva vänta på akutmottagningen eller andra instanser för vård. Att rätt patient kan vårdas på rätt vårdnivå innebär att vi kan nyttja våra resurser på bästa sätt. Härmed förstärks den nära och effektiva vården av patienterna i Uppsala län, säger Mattias Taflin, verksamhetschef för Mobila närvårdsteamet inom Nära vård och hälsa, Region Uppsala.  

Kontakt

Michael Bergqvist, överläkare och sektionschef onkologi samt tf sektionschef Palliativt Centrum, Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset; 018-617 47 46 michael.bergqvist@akademiska.se Mattias Taflin, överläkare och verksamhetschef för Mobila närvårdsteamet i Region Uppsala, Nära vård och hälsa; 018-611 71 72 mattias.taflin@regionuppsala.se Julia Larsson, avdelningschef onkologavdelning 101B & dagvårdsavdelning för onkologi, Akademiska sjukhuset; 018- 617 37 60 julia.larsson@akademiska.se