Region Uppsala kraftsamlar mot välfärdsbrottslighet

2023-12-15 Pressmeddelande

Region Uppsala inrättar nu en funktion som ska samordna och stödja bekämpningen av välfärdsbrottslighet och oegentligheter. Satsningen är ett svar på ett ökande missbruk av offentliga medel och syftet är att effektivare kunna förebygga, upptäcka och stoppa välfärdsbrott.

Välfärdsbrottslighet innebär oegentligheter där offentliga medel missbrukas för egen vinning. Välfärdsbrottslighet återfinns i hela välfärdssystemet, både i privat och offentlig verksamhet. Det kostar samhället miljardbelopp varje år och är dessutom ett hot mot demokratin. Exempel på välfärdsbrott kan vara leverantörer som medvetet överfakturerar regionen för sina tjänster eller aktörer som tar emot bidrag eller stöd på felaktigt angivna grunder. 

– Våra gemensamma skattepengar ska gå till samhällsservice för våra invånare i regionen. Oseriösa aktörer och organiserad brottslighet hör inte hemma i svensk välfärd, säger regionstyrelsens ordförande Emilie Orring.

Kraftsamlingen handlar främst om att samordna det interna arbetet. Funktionen ska också samverka med länets kommuner, nationella myndigheter och organisationer för att utbyta erfarenheter och fortsätta utveckla effektiva arbetssätt mot välfärdsbrottslighet.

– Vi har ett flertal rutiner för att till exempel motverka korruption eller hindra felaktiga utbetalningar. Den nya funktionen kommer att samordna organisationen och göra oss ännu effektivare i att upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet och oegentligheter, säger regiondirektör Johan von Knorring. 

Redan idag genomförs interna utbildningsinsatser för att öka medvetandet om välfärdsbrottslighet och hur man ska agera vid misstänkta fall. Det arbetet kommer intensifieras som ett ytterligare steg i Region Uppsalas kraftsamling.

I SKR:s rapport  Välfärdsbrott och otillåten påverkan definieras välfärdsbrottslighet som ett brott som begås mot välfärdssystemen och andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system. Det kan handla om bidragsfusk, otillåten påverkan, falsk dokumentation och felaktig folkbokföring. Det handlar om allt från enskilda individer till omfattande organiserad brottslighet.

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076-785 41 72 Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala: 072-206 58 96

Bilder

Emilie Orring (M)

Emilie Orring (M)

Ladda ner bild
Johan von Knorring, regiondirektör

Johan von Knorring, regiondirektör

Ladda ner bild