Satsar stort mot högt blodtryck genom att ge ut hälsoobligation

2023-12-14 Pressmeddelande

Idag torsdag lanserar Region Uppsala sin hälsoobligation, som gör det möjligt att genomföra en stor förebyggande vårdsinsats mot hypertoni, högt blodtryck. 80 miljoner kronor har lånats upp och planen är att 15 000 länsbor ska screenas för högt blodtryck under tre år. Region Uppsala räknar med att tack vare detta kunna starta 9 000 behandlingar mot högt blodtryck och andra relaterade riskfaktorer.

Bakgrunden till satsningen på hälsoobligation är ett politiskt beslut om att Region Uppsala ska adressera ett sjukdomstillstånd där det finns stora hälsovinster, och därmed stora ekonomiska vinster att göra. Högt blodtryck valdes ut bland annat för att målgruppen är identifierbar, att det finns goda möjligheter att förebygga sjukdom genom inte minst medicinering, och att resultaten går att påvisa relativt snabbt.   

- Vi i Region Uppsala ska vara öppna, innovativa och våga testa nya vägar att erbjuda våra invånare hälso- och sjukvård. Förhoppningen är även att vi med denna insats kan nå människor som vi inte hade nått ut till annars, säger Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M). 

Hälsoobligationen, som är ett samarbete med Skandia och SEB, är ett nytt sätt att kunna utföra förebyggande vård med extern finansiering och riskdelning. 

Region Uppsala kommer att betala tillbaka obligationslånebeloppet med ränta. Om projektet faller väl ut kommer investerarna dessutom att få ta del av de kostnadsbesparingar man gjort. Om utfallet inte ger de förväntade besparingarna kommer investerarna att få en lägre eller negativ avkastning på sina utlånade pengar och därmed vara med och bära en del av kostnaderna.  

I vårdinsatsen kommer länsbor årligen och under tre års tid att väljas ut från den del av länets befolkning som fyller 50, 55, 60, 65, 70 eller 75 år. En andel av dessa kommer att bli erbjudna screening för högt blodtryck och risktillstånd kopplade till högt blodtryck.  

De som tackar ja kommer bland annat att få hemskickat en blodtrycksmätare och ett testpaket för självprovtagning av blod. Enligt Region Uppsalas beräkningar kommer man att kunna inleda 9000 behandlingar av högt blodtryck och andra relaterade riskfaktorer som höga blodfetter, höga njurvärden och högt blodsocker. Genom att erbjuda livräddande behandling för dessa tillstånd tror sig Region Uppsala kunna spara 160 miljoner kronor i framtida uteblivna vårdkostnader under en tioårsperiod.  

- Det är viktigt att samspela för att nå utveckling och hälsoobligation är en bra möjlighet. Jag tycker att det blir spännande att arbeta preventivt med högt blodtryck för att rädda liv och att minska framtida kostnader, säger Eva Olin, ekonomidirektör för Region Uppsala.  

Insatsen, löper under fem års tid och genomförs utanför den ordinarie vården. Efter fem år förväntas insamlade data kunna peka på hur väl insatsen faller ut. Förutom en minskning av sjuklighet och död (i bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke), och en ekonomisk besparing, hoppas man att insatsen ska leda till andra vinster, som högre livskvalitet för patienterna. 

Screeningprojektet följs också upp inom ramen för en vetenskaplig studie i samarbete med Uppsala universitet. I studien följer man upp deltagarna under en längre tid för att kunna utvärdera nyttan av screening för hypertoni och relaterade tillstånd. 

Länkar

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72  Eva Olin, Ekonomidirektör Region Uppsala: 072 – 008 19 60  Mikael Köhler, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala: 018 – 611 43 74

Bilder

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M)

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M)

Ladda ner bild
Eva Olin, ekonomidirektör Region Uppsala

Eva Olin, ekonomidirektör Region Uppsala

Ladda ner bild