Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 15 december

2023-12-15 Pressmeddelande

Ytterligare 21,5 miljoner kronor för färdigställande av ingång 70

Investeringsprojektet Vårdbyggnad B11 tilldelas ytterligare 21 526 000 kronor, vilket innebär en total investeringsutgift för projektet om högst 764 943 000 kronor. Detta efter beslut av fastighets- och servicenämnden.

Investeringsprojektet Vårdbyggnad B11 är ett projekt som omfattar en större ombyggnation av vårdavdelningarna vid ingång 70 vid Akademiska sjukhuset. Ombyggnationen har på grund av sin omfattning delats in i tre etapper. Lokalerna i den tredje och sista etappen togs i bruk i slutet av år 2022 och därefter har efterarbeten pågått i projektet.

Då projektet nu nästan är färdigställt beräknas slutkostnaden till cirka 764,9 miljoner kronor, vilket alltså innebär ett behov av en ökad tilldelning med 21 526 000 kronor. Detta beror på flera faktorer, där den enskilt största posten är en indexuppräkning med anledning av de senaste årens kostnadsutveckling. Andra anledningar är entreprenad- och byggherrekostnader för tidsförlängning, och tillkommande arbeten som inte ingått i tidigare prognos, främst inom centralintensivvårdavdelningen, CIVA.

Samariterhemmet byggs om för maximalt 20 miljoner kronor

Ett programarbete för ombyggnation av Samariterhemmet ska genomföras. Investeringsprojektet ska efter programarbetet gå vidare till genomförande. Den totala investeringsutgiften för programfas och genomförandefas får uppgå till högst 20 miljoner kronor. Detta beslutade fastighet- och servicenämnden vid sitt möte. Beslutet gäller under förutsättning av att vårdstyrelsen fattar motsvarande beslut.

Bakgrunden till beslutet är att Region Uppsala har tecknat avtal med Aleris sjukvård AB om drift av när- och ortopedakut på Samariterhemmet från den 1 juni 2023. Det nya avtalet har utvidgats och innefattar nu verksamhet som innebär att de är i behov av större lokaler. Verksamheten är redan trångbodd, med patienter köande i trappen. I och med ombyggnation tar närakuten nu också över barn- och ungdomshälsans tidigare lokaler på plan 3.

Enligt handlingarna i ärendet innebär det nya uppdraget att närakuten kommer att bidra till att avlasta vården på högre nivåer. Dock är projektet tidskritiskt och projektets ledtider måste kortas. Därför fattade fastighets- och servicenämnden beslut om både programfas och genomförandefas samtidigt, och därför gäller beslutet bara under förutsättning av att vårdstyrelsen nu fattar samma beslut.

Programarbete för byte av operationspendlar

Ett programarbete ska genomföras för utbyte av operationspendlar vid gynekologiska operationsavdelningen, detta till en utgift om högst 1 170 000 kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Gynekologiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset har, enligt ärendets handlingar, föråldrade takpendlar i sina operationssalar. Pendeln är en medicinteknisk utrustning som har anslutningspunkter för el, data och medicinska gaser. Alla salarna är utrustade med tak- eller väggpendlar som monterades när huset byggdes år 1985. De befintliga pendlarna var redan då begagnade, och i dagsläget finns det inte längre reservdelar. Därför behövs det nya pendlar.

Utbytet av operationspendlarna innebär att det även krävs en uppdatering av el- och gasförsörjning, samt nätverksuttag och eventuell förstärkning i taket. I samband med utbytet kommer även operationsborden att bytas ut till moderna mobila bord, vilket gör att de fyra fasta plintarna från golven måste tas bort. Tidplan för programfasen uppskattas till cirka fyra månader. Den totala investeringsutgiften för program och genomförande uppskattas uppgå till 13 615 000 kronor.

Närmare en miljon mer till brandskydd

Investeringsprojektet Brandåtgärder F11/F12 tilldelas ytterligare 990 000 kronor, den totala investeringsutgiften för projektet får därmed uppgå till högst 29 740 000 kronor. Detta beslutade fastighet- och servicenämnden vid sitt möte. F11/F12 motsvarar ingångarna 95 och 96.

Genomförandet har pågått sedan 2019 och omfattar arbeten på fyra våningsplan. En stor utmaning i projektet har varit att kunna utföra arbetet på respektive plan, delvis i samordning med andra pågående projekt och delvis i samordning med pågående vårdverksamhet. Kostnadsökningar i projektet har uppstått på grund av bland annat ökade materialkostnader.

Länkar