Uppsnabbat från regionstyrelsen den 19 december

2023-12-19 Pressmeddelande

Satsning på Region Uppsalas medarbetare

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen flera nya satsningar på Region Uppsalas medarbetare. Hit hör en höjning av friskvårdsbidraget från 2 500 kronor till 3 000 kronor per år. Samt ett skobidrag på 400 kronor, för anställda som omfattas av hygienregler (vårdnära personal). Totalt beräknas satsningarna uppgå till 15,5 miljoner kronor.

Ersättning för vaccination mot säsongsinfluensa ska från och med 2024 erbjudas samtliga medarbetare (under förutsättning av att det inte råder brist på vaccin). Samtliga medarbetare erbjuds också möjlighet att delta i Blodomloppet på arbetsgivarens bekostnad. Region Uppsala ska också upphandla en förmånsportal. Det är en molnbaserad plattform där anställda kan läsa, växla och köpa förmåner via löneavdrag eller löneväxling. En förmånsportal tar även hand om administrationen av förmåner. Tanken med en plattform är att samla alla medarbetarerbjudande på ett och samma ställe.

Bakgrunden till beslutet är att regionstyrelsen i november 2022 gav i uppdrag till regiondirektören att genomföra en fortsatt översyn av regionens samlade medarbetarerbjudande vad gäller gåvor, friskvård med mera. Regiondirektören fick även uppdraget att utreda om även arbetsskor för hälso- och sjukvårdspersonal ska vara en del av erbjudandet. Av Regionplan och budget 2024–2026 framgår att ett förstärkt medarbetarerbjudande ska införas under 2024, samt att budgeten för medarbetarerbjudandet ökat med 16 miljoner kronor.

Frånsett detta arbete som det nu fattades beslut om pågår det också ett övergripande arbete för framtida kompetensförsörjning, det så kallade helhetsgreppet. Det första steget är att kraftigt minska på hyrpersonalen inom vårdförvaltningarna. Dessutom pågår ett långsiktigt arbete där fyra fokusområden har identifierats: arbetstid och strategisk lönebildning, chefers förutsättningar, sjukfrånvaro samt alternativa arbetssätt och karriärvägar.

(S), (V) och (MP) yrkade på att regiondirektören skulle låta utreda och ta fram underlag med olika förslag utifrån exempelvis lön, arbetstid och arbetsvillkor för hur seniora medarbetare i större utsträckning kan premieras. Detta bifölls av regionstyrelsen. 

(S) och (V) yrkade på att Region Uppsala ska erbjuda fria arbetsskor för medarbetare som omfattas av Region Uppsalas hygienregler, vilket (MP) stödde. Detta avslogs av regionstyrelsen. (S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet. 

(SD) yrkade på en delvis ändrad ärendebeskrivning, att skobidrag ska kunna sparas mellan åren, vilket vann styrelsens gillande. 

Prognos om minus 243 miljoner kronor

Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 243 miljoner kronor, vid november månads utgång. Detta efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 707 miljoner kronor, annars skulle resultatet beräknas till minus 950 miljoner kronor. Prognosen är 393 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat – men 74 miljoner kronor bättre än prognosen föregående månad.

Skatteintäkter, statliga bidrag och försäljning av servicetjänster ligger alla över budget. Men liksom tidigare har Region Uppsala problem bland annat med en hög inflation och stora pensionskostnader. Regionens kostnader för inhyrd personal uppgår till cirka 512 miljoner kronor för perioden, en negativ avvikelse med 355 miljoner kronor. Under året har det inletts ett arbete med besparings- och effektiviseringsåtgärder, för att uppnå en långsiktig ekonomi i balans. Sammantaget uppgår behovet av kostnadsminskningar inom regionen de närmsta åren till en miljard kronor, vilket motsvarar knappt fem procent av Region Uppsalas kostnadsomslutning på 22 miljarder kronor.

Fortsatt avgiftsfri vaccination mot covid-19

Region Uppsala ska alltid följa rekommendation om avgiftsfrihet från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som grundar sig i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19. Därmed blir vaccination för covid-19 fortsatt avgiftsfri, även från den 1 januari 2024. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Staten står för kostnader för vaccinet mot covid-19 från 1 januari 2024. Region Uppsalas kostnader för själva vaccinationen beräknas till cirka 4–6 miljoner kronor för första kvartalet 2024. Beräkningen är baserad på tidigare beslut om att utförare (privata och egna) får 200 kronor per utförd vaccination.

(SD) avstod från att delta i beslutet. 

Förstudie ska genomföras för Kungsgärdet som framtida vårdcentrum

En behovsanalys och en förstudie ska genomföras, för Kungsgärdet som ett vårdcentrum. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

I maj 2023 fattade regionstyrelsen beslut om att fortsatt utreda och föreslå inriktning för vårdcentrum vid Kungsgärdet och vårdcentrum i centrala Uppsala, samt att utreda principer för samfinansiering. Utredningen har fokuserat på vilken plats som är bäst för ett vårdcentrum, där det ska samlokaliseras resursintensiva verksamheter som röntgen, jourverksamhet och närvårdsplatser.

Utredningen visar på att det är fördelaktigt att etablera en nod för vårdcentrum vid Kungsgärdet. Det beror, enligt ärendets handlingar, bland annat på att det är ett bra läge utifrån ett kris- och beredskapsperspektiv, med goda förutsättningar för logistik och flöden. Risken för översvämning är låg. Fastigheten har en god utvecklingspotential, och är gynnsam för lokalisering av resursintensiva verksamheter. Dessutom har Region Uppsala en hög grad av rådighet över fastigheten, då regionen också är ägare.

Därför fattade regionstyrelsen beslutet att beställa en behovsanalys och en förstudie för att kunna etablera en nod för vårdcentrum vid Kungsgärdet. En förutsättning för den fortsatta utvecklingen är att förändringen av detaljplanen godkänns av Uppsala kommun.

(S), (V) och (MP) yrkade på att den framtida dialogen med berörda kommuner ska säkras. Alliansen ansåg att fora för samarbete finns på plats, regionstyrelsen avslog yrkandet. (S), (V) och (MP) reserverade sig mot detta. 

Region Uppsala slutar med produkter från Mondelez

I augusti inkom Hans Wennberg (MP) med ett initiativ om att Region Uppsala avbryter alla inköp av artiklar kopplat till livsmedelskoncernen Mondelez, samt att Region Uppsala utreder behov av att avbryta inköp av produkter från andra företag med verksamhet i Ryssland.

Vid sitt möte biföll regionstyrelsen initiativet vad gäller inköp. Region Uppsala har avtal med sex leverantörer för patientkost och eller drift av caféer, restauranger etcetera. Samt med Region Västmanland, gemensamma Kostnämnden, för patientkost. Fyra leverantörer samt Kostnämnden har från juni 2023 slutat köpa varor från Mondelez på grund av kopplingen till den ryska marknaden. Region Uppsala kommer nu ta kontakt med kvarstående två leverantörer och fortsätta dialogen.

Vid upphandling följer Region Uppsala alltid gällande sanktioner mot Ryssland. Regioninköp följer EU-kommissionens uttalanden gällande upphandlande organisationers skyldigheter. Dels genom anbudsgivares försäkran att de inte omfattas av sanktionerna, dels krav om information från leverantörer om misstanke uppkommer.

Initiativ om förlossningsvård bifölls

Regionstyrelsen biföll ett initiativ från Sverigedemokraterna om förlossningsvård på sittande möte. Enligt beslutet ska Region Uppsala bland annat undersöka förutsättningarna för att erbjuda förlossningsvård på fler vårdnivåer, samt ta fram förslag på hur mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden kan förbättras. 

(S), (V) och (MP) deltog inte i beslutet, då de ville att ärendet skulle beredas. 

Verksamhetsuppdrag för 2024 antogs av regionstyrelsen

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen verksamhetsuppdrag och budget för 2024.

Regionplan och budget (RPB) är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för verksamheten. Det är regionfullmäktige som antar RPB, med bland annat de uppdrag till styrelser/nämnder som ska genomföras kommande år. Varje styrelse/nämnd bekräftar sedan fullmäktiges beslut, genom att besluta om ett verksamhetsuppdrag.

Verksamhetsuppdraget för regionstyrelsen tydliggör bland annat uppdrag enligt regionplan och budget och reglemente för styrelser/nämnder. Samt Regionkontorets grunduppdrag, inklusive tillfälliga satsningar och permanenta verksamhetsförändringar, för 2024. På Regionkontoret pågår ett förändringsarbete som syftar till att stärka förvaltningen som ledningskontor och uppnå en mer effektiv styrning och samordning av verksamheten. Detta innebär vissa permanenta verksamhetsförändringar på Regionkontoret, från och med den 1 januari 2024, i och med att verksamhet från andra förvaltningar samordnas till Regionkontoret. Det gäller exempelvis hela Resurscentrums verksamhet.

I år finns det också ett tilläggsuppdrag från regionstyrelsen till Regionkontoret att utveckla arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott, med stöd av en nyinrättad funktion. Funktionen ska stärka Region Uppsalas förmåga att förebygga, upptäcka och förhindra oegentligheter och välfärdsbrott, bland annat genom att förhindra att oseriösa aktörer ges möjlighet att teckna avtal med regionen.

(S), (V) och (MP) kom utöver detta med flera tilläggsyrkanden, vilket avslogs av regionstyrelsen. I denna del hänvisas till det kommande protokollet.