Uppsnabbat från vårdstyrelsen 21 december

2023-12-21 Nyheter

Verksamhetsuppdrag och budget 2024 fastställda

Vårdstyrelsen fastställde verksamhetsuppdrag och budget för 2024. I uppdraget beskrivs även grunduppdraget för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården inklusive verksamhetsförändringar kommande år.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för egna ändrings- och tilläggsyrkanden.
(SD) lade ett tilläggsyrkande som avslogs.


Vårdstyrelsen antog inriktningsplan för att nå mål om listningstak

Vårdstyrelsen antog en inriktningsplan som syftar till att nå målet om att ha i genomsnitt 1100 listade patienter per läkare och 550 listade patienter per ST-läkare till år 2030.

Inriktningsplanen omfattar områdena finansiering, styrning av primärvården, rekrytering, attraktiv arbetsmiljö samt arbetssätt och patientflöden.

Planen innehåller stegvisa åtgärder, som ligger i linje med Region Uppsalas pågående omställningsarbete Effektiv och nära vård 2030. Den ligger också i linje med regionplan och budget (RPB) 2024–2026 där det finns ett mål om att en finansieringsplan ska tas fram för målet att primärvården ska utgöra 25 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten.

Vårdstyrelsen beslutade också att en kompetensförsörjningsstrategi för den samlade primärvården ska tas fram och redovisas till vårdstyrelsen i augusti 2030.

(S), (V) och (MP) yrkade på att förvaltningen ska ta fram ett delmål som ett steg på vägen mot att nå målet om 1100 listade patienter per läkare år 2030.  Detta avslogs.


Åtgärder för att förbättra 1177 på telefon ska genomföras

Vårdstyrelsen behandlade en utredning om hur verksamheten 1177 på telefon ska kunna förbättras. Förslagen i utredningen syftar till att skapa förutsättningar för en förbättrad tillgänglighet till 1177 på telefon. Ett annat mål är att förbättra informationsöverföringen mellan 1177 på telefon och övriga 1177-tjänster, och mellan 1177 på telefon och mottagande vårdgivare.

Vårdstyrelsen beslutade att åtgärdsplanen i slutrapporten ska genomföras. 


Förändring av Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Den 31 augusti 2024 avslutas den nuvarande samfinansieringen och samarbetsformerna med Uppsala kommun om Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Vårdstyrelsen beslutade att Nära vård och hälsa även fortsatt ska ansvara för att omhänderta målgruppens behov. En översyn ska göras av hur målgruppen, personer över 18 år med neuropsykiatriska problem, fortsatt ska omhändertas. Det inkluderar att utreda hur digitala lösningar och andra verksamheter inom primärvården och Region Uppsala kan användas i uppdraget.

Ny inriktning för hörselvården beslutad

Vårdstyrelsen beslutade om en ny inriktning för den grundläggande hörselrehabiliteringen, bland annat utprovning av hörapparater. Ett friare valsystem ska utredas för beslut hösten 2024.

Bakgrunden till beslutet är situationen inom hörselvården, med kapacitetsbrist och ökade väntetider för att få hörapparat.

Vårdstyrelsens beslut innebär att ett nytt förfrågningsunderlag ska tas fram i syfte att göra vårdvalet mer attraktivt för privata vårdgivare. Man kommer att titta på den modell som använts i bland annat Skåne. Där erbjuds patienten att kunna köpa en hörapparat utanför det upphandlade sortimentet. En hjälpmedelscheck från regionen täcker en del av hörapparatens kostnad.

I väntan på att de nya reglerna tas fram beslutade vårdstyrelsen om mindre justeringar i de befintliga, som innebär vissa förenklingar och att ersättningen höjs.

Vårdstyrelsen beslutade också att audionommottagningen som drivs i Region Uppsalas egen regi ska ingå i LOV grundläggande hörselrehabilitering och ersättas på samma sätt som privata audionommottagningar.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet. De yrkade på avslag gällande att ett nytt förfrågningsunderlag ska tas fram enligt liknande modell som Skåne och att audionommottagningen ska ingå i LOV grundläggande hörselrehabilitering. De lade också ett eget förslag om att i dialog med Hörselskadades Riksförbund ta fram ett förslag om hur tillgängligheten till vård och rehabilitering kan stärkas. Detta avslogs.

Månadsrapport för november 2023

Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 30 miljoner kronor för 2023. Det framgår av ekonomirapporten för novembermånad. Folktandvården lämnar en prognos på 3 miljoner kronor (att jämföra med budgeterade 12 miljoner kronor). Vårdstyrelsens egen verksamhet lämnar en positiv prognos på 30 miljoner kronor.

Svar på initiativ om studielön också för undersköterskor

(MP) föreslog i ett initiativ att man skulle utreda möjligheten att ge studielön till undersköterskor som önskar vidareutbilda sig till specialistundersjuksköterskor. Detta görs redan vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping med hjälp av statsbidrag. Nära vård och hälsa har i dagsläget inte ett prioriterat behov av att erbjuda studielön till undersköterskor som är intresserade av att vidareutbilda sig till specialistundersjuksköterska. Mot bakgrund av detta ansåg vårdstyrelsen att initiativet var besvarat.

Länkar