Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 21 december

2023-12-22 Pressmeddelande

Beslut om genomförandeplan för infrastruktursatsningar
Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att anta en genomförandeplan för infrastruktursatsningar. Genomförandeplan infrastruktursatsningar är en konkretisering och fördjupning av länsplanen och den nu beslutade genomförandeplanen ska gälla för 2024 med utblick 2030. Planen innebär bland annat att utvecklingen av väg 55 mellan Uppsala och Enköping genomförs. Flera vägsträckor längs 55:an blir mötesfri, och cykel- och gångvägar byggs till.

Utredning tillsätts om anropsstyrd kollektivtrafik
Nämnden beslutade att en utredning ska göras för att se om, och i så fall hur, anropsstyrd kollektivtrafik kan utformas i Region Uppsala. Anropsstyrd kollektivtrafik används i olika delar av Sverige och världen, som ett komplement till annan kollektivtrafik, för att tillgodose resebehov där tidtabellsatta linjer inte är ekonomiskt försvarbara.

Anpassad busstrafik sommaren 2024
Trafik – och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att sommaren 2024 dra ner busstrafiken på sträckor som inte har så många resande under sommaren. Bland annat dras linje 118 in alla veckodagar och linje 100 körs inte sträckan Uppsala centralstation–Ultuna. Minskat antal turer innebär att det underlättar för Keolis och Gamla Uppsala buss att planera sommarsemestrar för sina förare. Sommartidtabellen gäller under perioden 17 juni till och med den 18 augusti.