Förtroendet för hälso- och sjukvården minskar

2023-02-28 Pressmeddelande

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt i Sverige mellan 2019 och 2021 (under pandemin). Nya siffror från SKR:s Hälso- och sjukvårdsbarometer visar nu att förtroendet för hälso- och sjukvården har minskat, både i länet och i riket. 65 procent av befolkningen i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Motsvarande andel år 2021 var 72 procent. Dock är förtroendet för hälso- och sjukvården högre i Uppsala län än genomsnittet för riket (62 procent).

Även förtroendet för sjukhusen är högre i Uppsala län (74 procent har ett stort eller mycket stort förtroende) jämfört med rikets snitt (71 procent). En tolkning av siffrorna är att förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt som ett resultat av coronapandemin, och att det som nu sker snarast är en återgång till mer ”normala” siffror.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Den nu aktuella undersökningen genomfördes under två perioder 2022 (se nedan) genom en mix av webbenkät och telefonintervjuer. I Uppsala län svarade 2 300 invånare, från 18 år och uppåt.

86 procent av Uppsala läns befolkning anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Den äldre befolkningen anser detta i högre grad än de yngre. De med ett gott hälsotillstånd anser också i högre grad att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver (89 procent). Det kan jämföras med de med ett sämre hälsotillstånd, där endast 64 procent anser det.

62 procent av invånarna i länet anser att väntetiderna till hälso- och vårdcentral är rimliga. En lägre andel av invånarna anser att väntetider till sjukhus är rimliga (45 procent). Resultatet skiljer sig mellan åldersgrupper, andel instämmande ökar med stigande ålder.

61 procent av invånarna i länet uppfattar att vården ges på lika villkor, uppfattningen skiljer sig dock åt mellan män och kvinnor. 69 procent av männen uppfattar att vården ges på lika villkor, men endast 54 procent av kvinnorna.

77 procent av invånarna i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för Region Uppsalas hantering av Coronapandemin, genomsnittet i Sverige är signifikant lägre (73 procent).

Fakta Hälso- och sjukvårdsbarometern 2022

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Datainsamlingen för 2022 års undersökning har genomförts i två omgångar; 4 april - 3 juni samt 26 september – 25 november. Sammanlagt har 48 304 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Hälso- och sjukvårdsbarometern finns att läsa i sin helhet med samtliga resultat på SKR:s webbplats, se länk nedan i pressmeddelandet. 

Länkar

Kontakt

Evelina Nilsson, hälsoekonom Region Uppsala: 072 – 209 90 85