Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 27 februari 2023

2023-02-27 Pressmeddelande

Storveta vårdcentral ska omlokaliseras

Förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att genomföra en upphandling av en hyresvärd, så att vårdcentralen i Storvreta kan omlokaliseras till en ny plats. Dessutom ska ett programarbete för den nya vårdcentralen genomföras. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Bakgrunden är att Storvreta vårdcentral idag är belägen i trångbodda lokaler som till stor del dessutom inte är ändamålsenliga. Exempelvis har mottagningsrum skapats i utrymmen avsedda som förråds- och städutrymmen. Bristen på lokaler innebär också att vårdcentralen inte kan rekrytera till alla funktioner. Till detta följer att Storvreta tätort är i en expansionsfas, vilket kommer leda till ett ökat besökstryck på vårdcentralen. Slutsatsen är, enligt ärendets handlingar, att det behövs en större vårdcentral.

I mars 2022 initierade vårdstyrelsen en förstudie kring vårdcentralen i Storvreta. Förstudien utesluter att det går att effektivisera nuvarande lokaler, det skulle kräva en utbyggnad i en fastighet som redan har underhållsbehov, vilket innebär risk för avbrott och störningar. Inte heller finns det några pengar avsatta i regionplan och budget för en nybyggnation i regionens egen regi. Därför förordade förstudien alternativet att omlokalisera verksamheten genom att utföra en hyresvärdsupphandling med nyproduktion i full skala i centrala Storvreta.

Kostnaden för förstudie och programarbete får uppgå till högst 400 000 kronor.

 

 

Länkar